عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر و بررسی نگرش معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به مشوقهای شغل دوم بود. و اینکه آیا بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل، مقطع تدریس ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و پاسخگویی به مشوق، "کمی حقوق و مزایای شغل معلمی"، بر حسب داشتن یا نداشتن شغل دوم تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای پنج درجه‌ای تهیه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و نیز با استفاده از روش همسانی درونی بدست آمد. همچنین پایایی آن از طریق با ...

هدف پژوهش بررسی علل گرایش به شغل دوم معلمان مرد آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 1373-1374 است . روش تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان مرد مشاغل در آموزش و پرورش استان مازندران است که از میان آنها 5 درصد به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) 85/5 درصد از معلمان استان مازندران دارای شغل دوم هستند. 2) 89 درصد معلمان اعلام کرده‌اند که درآمد فعلی معلمان برای یک زندگی متوسط و آبرومندانه کافی ...

عوامل عدم استقبال مطلوب از شغل معلمی سئوالی است که پاسخ بدان مطالعات وسیع و بررسیهای همه جانبه را می‌طلبد. بدیهی است یکی از راههای پاسخگوئی به این سئوال مطالعه و بررسی وضعیت موجود معلمان فعلی در ابعاد مختلف است . چرا که وضعیت موجود هر شغلی ، بعنوان چشم‌اندازی واقعی قطعا" در تصمیم گیری افراد برای انتخاب آن شغل تعیین کننده خواهد بود. لذا در این تحقیق برخی از مسائل و مشکلات معلمان دوره‌های ابتدائی و راهنمائی تحصیلی و از جمله پدیده شغل دوم آنان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آگاهی ...