عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 464

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در زندگی انسان کار نقش مهمی را در بهداشت روانی فرد ایفا می کند. در حقیقت بعد از ارضا شدن نیازهای زیستی و اولیه انسان مانند گرسنگی، نیازهای دیگری جای آنها را می گیرند که در سلامت و بهداشت روانی فرد تأثیر گذار می باشند و بعنوان تعیین کننده های بهداشت روانی محسوب می گردند. یکی از این نیازها نیاز به کار و داشتن شغل می باشد. انسان بعنوان یک موجود پیچیده در سازگاری با روابط، تجهیزات، تغییرات و دستورالعملها و بطور کلی محیط های شغلی خود ناچار است محدودیت ها و کارهایی را متحمل شود، لذ ...
نمایه ها:
شغل | 

این پژوهش واقعیت‌های موجود در زمینه جنبه‌های مختلف اشتغال در صنعت جهانگردی و نگرش، برداشت و تصویر ذهنی دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه‌های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در این تحقیق با مرور مطالعات پیشین 2 سئوال اصلی و 8 سئوال فرعی ارائه گردید.بر اساس 263 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه نمونه، که شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1391 دو ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگیهای شغل با میزان انگیزش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می‌پردازد. که بدین منظور پنج ویژگی از ویژگیهای شغل مورد سنجش قرار گرفته‌اند که عبارتند از تنوع مهارت ، هویت شغل، استقلال شغل، بازخور شغل، که در قالب پنج فرضیه ارتباط این ویژگیها با انگیزش مطرح شده است . که فرضیات به شرح ذیل است : 1 - بین میزان انگیزش کارکنان و تنوع مهارت رابطه وجود دارد. 2 - بین میزان انگیزش کارکنان و هویت شغل رابطه وجود دارد. 3 - بین میزان انگیزش کارکنان و اهمیت شغ ...

هدف از انجام پژوهش حاضر و بررسی نگرش معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به مشوقهای شغل دوم بود. و اینکه آیا بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل، مقطع تدریس ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و پاسخگویی به مشوق، "کمی حقوق و مزایای شغل معلمی"، بر حسب داشتن یا نداشتن شغل دوم تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای پنج درجه‌ای تهیه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و نیز با استفاده از روش همسانی درونی بدست آمد. همچنین پایایی آن از طریق با ...

از انگیزه های اولیه دانشجویان برای ورود به دانشگاه کسب مدرک به منظور دستیابی به شغلی بهتر در آینده است. دانشگاه نیز تلاش دارد که با فراهم کردن شرایط لازم امکان بهترین پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مهیا ساخته و نیروی مفید و موثری برای تصدی مشاغل اقتصادی- اجتماعی پرورش دهد. ولی در شرایط حاضر که مشکل بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان ابعاد تازه تری یافته، دانشجویان در دوران تحصیل نیز نگران بوده و این نگرانی بر انگیزه و مآلاً عملکرد تحصیلی آنان تأثیر می گذارد. تبیین این مسئله یعنی بررس ...

برای بررسی رابطه توان انگیزش شغل معلمی با سبک رهبری مدیران آموزشگاههای منطقه جغتای، سه فرضیه زیر مطرح شدند. -1 بین میزان رهبری مدیران مدارس و دوره آموزشی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر میزان رهبری مدیران در دوره‌های مختلف آموزشی متفاوت است و با ارتقاء دوره آموزشی معلمان، بر میزان رهبری مدیران نیز افزوده می‌گردد. -2 بین توان انگیزش شغل معلمی و دوره آموزشی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر توان انگیزش شغل معلمی، در دوره‌های مختلف آموزشی، متفاوت است و با ارت ...
نمایه ها:
مدیر | 
آموزش | 
جغتای | 
شغل | 
معلم | 

از دهه 1970 تا 1980 دیدگاه جدیدی در زمینه طراحی مشاغل مورد توجه قرار گرفت. رویکرد نوین تحت ویژگیهای شغل دربرگیرنده مفاهیم انگیزشی بازخورد و خودمختاری بوده و بر تفاوتهای افراد در پاسخ دهی به مشاغل خود تاکید می نماید بر این اساس به پنج ویژگی اساسی می توان اشاره کرد: ویژگیهای مذکور توسط هاکمن و الدمن بخوبی معرفی و مشخص شده اند. نوشته حاضر ضمن معرفی مدل هاکمن و الدمن کاربردهای آن را در سازمانها نشان می دهد. ...
نمایه ها:
شغل | 
ویژگی | 
مدل | 

منابع انسانی مهم ترین منبع استراتژیک سازمان ها به حساب می آیند. در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران سازمان ها، به حقوق و مزایای کارکنان یا به قوانین و مقررات مرتبط با امور مدیریت منابع انسانی معطوف شده و کمترین توجه به ابعاد دیگر مدیریت منابع انسانی مبذول می شود. اولین اقدام در حوزه مدیریت منابع انسانی استخدام و تأمین نیروی انسانی است که اگر این مرحله به درستی انجام نشود، حضور افراد نامناسب در سازمان، باعث ایجاد مشکلات آشکار و نهان می گردد. بیشترین تأکید دراستخدام، مهارت شخصیت، ...

با توجه به اهمیت و نقش تعیین کننده نیروی انسانی در موفقیت سازمانی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی به روش پیمایشی توصیفی با هدف بررسی عوامل موثر به شغل در بین پرسنل نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه متقاضیان ورودی به شغل پلیسی در دو رده کادر درجه داری آموزشگاه شهید چمران و کادر افسری دانشگاه علوم انتظامی در شش ماه دوم سال 90 به تعداد 900 نفر که نمونه 266 نفری بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات ...