عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی سال ششم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد" است. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن شامل محتوای کتب درسی(علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، فارسی مهارتهای خوانداری، هدیه های آسمان) ششم ابتدایی در سال تحصیلی 94-1393 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری انتخاب گردید. ابزارهای این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد بوده، برای تحلیل محتوای کتب درسی ششم ابتدایی از یک ط ...

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر نقش تغییرات محیط های یادگیری و شیوه مرسوم آموزش بر پیشرفت درسی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی در درس علوم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی به صورت شبه آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید.. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 94-93 و نمونه ی اولیه به تعداد 57 نفر بود که به شکل خوشه ای دو مرحله ای انتخاب گرد ...