عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اين طرح استفاده از اسناد آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و ساير آرشيوها ، چگونگي و چرايي شكل گيري و توسعه شركت نفت ايران و انگليس را از سال 1901 تا 1935 كه بخش مهمي از تاريخ نفت ايران در دروه معاصر است را مورد بررسي قرار مي دهد و با استفاده از اسناد فارسي كه در مطالعات تاريخ نفت ايران كمتر به آن توجه شده است گوشه هاي پنهاني از تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي نفت ايران و فراز و فرودهاي اين صنعت را از قرارداد دارسي تا پايان سال 1935 مورد مداقه قرار مي ده ...
نمایه ها:
اسناد | 
اسناد | 
ایران | 

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تامین در شرکت نفت چابهار می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان شرکت نفت چابهار می باشند. روش نمونه گیری تمام شماری است، که تعداد این افراد 276 نفر می باشد. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به روش کرونباخ ) 813 درصد( به تائید رسید. برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فشار روانی ناشی کار بر رفتارهای خلاقانه و کارآفرینی فردی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت اردبیل) به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از کارکنان شرکت نفت استان اردبیل بودند که از بین آنها 200 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسشنامه فشار روانی دیویس و همکاران(1991) برای سنجش فشار شغلی، از پرسشنامه رندسیپ (1979) برای سنجش خلاقیت و از پرسشنامه اندرسون و همکاران( 1998) برای سنجش کارآفرینی فردی استفاد ...