عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در نظر دارد تا موانع اجرای مدیریت دانش را در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه شاهرود سررسی نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با جمع آوری داده ها از روش توصیفی – استنباطی و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. در بررسی پرسشنامه ها از روش آمار ناپارامتریک t-استیودنت و تقریب توزیع نرمال در سطح معنی داری پنج درصدی میانگین نمرات پاسخگویان با مقدار ثابت سه مقایسه شدند. نتایج حاصله از این پژوهش بیان می دارد که در بین شش عاملی که ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و قابلیت نوآوری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ، صورت گرفته است ، هوش سازمانی ، ظرفیت یک بنگاه برای بکارگیری نیروهای مغزی اش و بسیج تمامی توانایی هوشی که در دسترس دارد و تمر کز آن نیروی مغزی برای رسیدن به ماموریت سازمان می باشد. هوش سازمانی در عصر صنعت نه تنها ابتکار و نوآوری سازمانی را موجب می شود بلکه مزیت رقابتی پایدار را در پی خواهد داشت. نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. امروزه همه سازمان ...
 
این پژوهش به منظور بررسی ساختار سازمانی از سه بعد مهم پیچیدگی، تمرکز و رسمیت در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و انطباق آن با مسئولیت‌های محوله از طریق تعیین رابطه ساختار سازمانی و مسئولیت‌های محوله می‌باشد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی است. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه‌ای که برگرفته از پرسشنامه رابینز است که پس از اصلاحات، متناسب با وضعیت جامعه مورد مطالعه در نهایت تعدیل‌های لازم صورت پذیرفت و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده 80/0 قابلیت اطمینان ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این سوال که " الگوی راهبردی مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران چگونه است ؟" انجام شده است . جهت گیری پژوهش کاربردی - توسعه ای ، فلسفه اش اثبات گرایی، صبغه آن با توجه به پرسش های تحقیق و هدف ، کمی و عینی بوده و استراتژی آن پیمایش می باشد. در تحقیق حاضر، جهت بومی سازی فرآیند مدیریت استعداد و به منظور گردآوری اطلاعات ابتدا از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه نیروهای ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ...

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

این پژوهش به بررسی رابطه ی کارآفرینی با مدیریت دانش روی 209 نفرنمونه دردسترس ازمدیران مرکز ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مستقر در تهران اجرا گردید . ابزار پژوهش شامل : پرسشنامه های 75 سوالی کارآفرینی و12سوالی مدیریت دانش درطیف چهاردرجه ای کاملاً نادرست، نسبتاً نادرست ،نسبتاً درست ، کاملاً درست ، به ترتیب متناظربا اعداد1،2،3،4نتایج حاصل نشان داد ، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی به مقدار 9132/0= ? وبرای مدیریت دانش به مقدار 9211/0= ? برآورد گردید. پرسش های پژوهش ( هر یک ...

يکي از اهداف اوليه هر سازمان و مديران آن بهبود بهره‌وري نيروي انساني مي‌باشد. دستيابي به اين هدف نيز مستلزم برنامه‌ريزي و درک دقيق از وقايع موجود در سازمان مي‌باشد. در اين پژوهش بر مبناي مرور متون مرتبط و دريافت نظرات کارشناسان موانع بهبود بهره‌وري شناسايي گرديد. اين موانع در قالب 6 گروه،دسته‌بندي گرديد. بديهي است که ميزان تاثيرگذاري اين موانع بر بهره‌وري نيروي انساني، از مانعي به مانع ديگر متفاوت است. بنابراين پرسشنامه‌اي طراحي گرديد تا ميزان اهميت موانع ياد شده را ارزيابي، ...

تأسیسات نفت و گاز، از جمله زیر ساخت های حیاتی هر کشوری به شمار می روند. نفت/گاز، منبعی مهم، در تولید بسیاری کالاها و خدمات به شمار می روند. در صورت اختلال در حوزه نفت ، گاز، برق و پتروشیمی امکان دارد خسارت های سنگینی به تأسیسات وارد شود. اگر آمادگی و مقابله به موقع در برابر حوادث وجود نداشته باشد، امکان خطای صنعتی در زیر ساخت های پالایشگاهی و صنعتی زیاد بوده و احتمال وقوع حوادث ناگوار وجود دارد. پژوهش حاضر به " ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری تأسیسات و تجهیزات شرکت ملی پخش ف ...