عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اندازه گیری کارایی نسبی طرح های جنگلداری شرکت سهامی جنگل شفارود مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق مزبور، داده ها مربوط به 12 طرح جنگلداری از ترازنامه مالی شرکت در طی یک دوره اجرای طرح جنگلداری جمع آوری شده است. با توجه به ساختار طرح های جنگلداری برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی از مدلهای کارایی هزینه ایی و کارایی درآمدی و بر اساس تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. با بکار گیری مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها در الگوهای پایه ایی (مدلهای BCC ...