عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 397

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی بر آن گردید که از میان عواملی که می توانند در بلند مدت بر ارزش شرکت (ارزش بازار سهام) موثر باشند به سیاست تقسیم سود، سطح بدهی و رشد سرمایه‌گذاری پرداخته و رابطه این متغیرهای مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 لغایت 1391 مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. بنابراین پس از گردآوری مبانی نظری موضوع و تدوین فرضیه های تحقیق اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات گردید. در نهایت فرضیه ها بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی ...

هدف اين تحقيق،بررسي ارتباط بين جريان نقدي آزاد و پايداري سود با فرصت هاي رشد است. جامعه آماري شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1387لغايت 1391 مي باشد که با روش حذف سيستماتيک و فرمول کوکران 110 شرکت در قالب 550 سال ـ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در هر دو بخش آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار Eviews 7 و Stata11 صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق بيانگر وجود رابطه معنادار مثبت بين جريان نقدي آزاد و فرصت ه ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به ...

با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی ، مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی ، تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن که به آن مشکل نمایندگی گفته می شود ، ایجاد می گردد . جهت حل مسئله نمایندگی و مرتفع کردن بی‌اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد که،حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد و از منافع ...

چکیده: یکی از عواملی که در بحث سرمایه گذاری خلل ایجاد کرده و باعث اتخاذ تصمیمات نادرست می گردد، مدیریت سود می‌باشد. مدیریت سود یکی از پیامدهای منفی جدایی مالکیت از مدیریت می‌باشد که بدلیل تضاد منافع مدیران و سرمایه-گذاران موجب تحریف صورتهای مالی شده و گمراهی سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد. در مورد عرضه‌های عمومی اولیه، این امر نمود بیشتری پیدا می‌کند. از آنجا که ویژگی تحریفات ناشی از مدیریت سود، برگشت دادن آنها در سنوات بعد و خنثی شدن اثر تجمعی آن در مجموع چند سال می‌باش ...

هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی کارایی از بعد سرمایه گذاری و تحلیل عملکرد شرکتهای فعال در صنایع معدنی و فلزی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند , می باشد . برای این موضوع از روش تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است . برای ا ین منظور شاخص های مناسب ارزیابی کارایی شرکت ها از بعد سرمایه گذاری , معرفی شده اند و در ادامه مدل مناسب نیز انتخاب شده است و در پایان نیز شرکتهای کارا و ناکارا شناسایی شده , شرکتها رتبه بندی شده اند . در این پژوهش ...

در ادبیات مالی این ایده که اجرای حاکمیت شرکتی می‌تواند، ارزش بیشتری برای شرکت و ذی نفعان فراهم آورد، تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که از نظر بازارهای مالی توسعه یافته‌تر بوده و دامنه ذی نفعان آنها گسترده‌تر می‌باشد بطور جدی تری دنبال شده است. در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی به بررسی تاثیر آن بر عملکرد شرکتی پرداخته می‌شود. در فصل یک پایان نامه حاضر به کلیات تحقیق پرداخته شده و مساله تحقیق تعریف و بیان می‌شود. همچنین اهداف، ...

در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت‌ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد نگهداری شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به بیان دیگر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق ...

تشخیص موقعیت رقابتی برای سازمانها منوط به شناسایی برخی از شرایط می باشد که فعالیت های سازمان بطور محسوسی به نسبت رقبا بهتر انجام داده شود و بطور مستقیم توسط رقبا مورد الگو برداری و تقلید قرار نگیرد. تشخیص این موقعیت رقابتی، بطور عمده و مهمی با قابلیت ها و منابع IT/IS شرکت گره خورده است. از طرفی مطالعات پیشین که ارتباط بین قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده اند نتایج گوناگون و به نسبت متناقضی را ارائه داده اند. لذا بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ...