عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1583

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نباشد. آن چه که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید، دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های فکری آن هاست امّا از آن جا که سرمایه فکری درصورت های مالی منعکس نمی شوند و درعین حال در تصمیم گیری تاثیرگذار می باشد، لازم است که در زمینه شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری توجه بیشتری شود. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری ه ...

درادبیات مالی، شکل‌گیری بازده کوتاه‌مدت غیرعادی سهام عرضه‌های اولیه به قیمت‌گذاری کم‌ترازواقع این سهام نسبت داده می‌شود. برخلاف ماهیت جهان‌شمول پدیده قیمت‌گذاری کم-ترازواقع، پدیده عملکرد منفی بلندمدت سهام عرضه‌های عمومی اولیه درهمه بازارهای سرمایه تایید نشده است و شواهد بین المللی دراین خصوص ضدونقیض گزارش شده است. به دلیل اهمیت این موضوع و شرایط حال اقتصادکشورکه روند واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل44 به بازارسرمایه سرعت دوچندانی یافته است، این پژوهش به بررسی بازده کوتاه‌مدت ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین محافظه‌کاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از میان جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 72 شرکت در طول سال‌های 1385 تا 1389 انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری میان محافظه‌کاری و مدیریت سود وجود دارد. یعنی با افزایش میزان محافظه‌کاری در شرکت‌ها، میزان مدیریت سود کاهش می‌یابد. در این تحقیق همچنین تاثیر متغیر اندازه شرکت بر روا ...

در این تحقیق سعی بر آن گردید که از میان عواملی که می توانند در بلند مدت بر ارزش شرکت (ارزش بازار سهام) موثر باشند به سیاست تقسیم سود، سطح بدهی و رشد سرمایه‌گذاری پرداخته و رابطه این متغیرهای مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 لغایت 1391 مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. بنابراین پس از گردآوری مبانی نظری موضوع و تدوین فرضیه های تحقیق اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات گردید. در نهایت فرضیه ها بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی ...

هدف اين تحقيق،بررسي ارتباط بين جريان نقدي آزاد و پايداري سود با فرصت هاي رشد است. جامعه آماري شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1387لغايت 1391 مي باشد که با روش حذف سيستماتيک و فرمول کوکران 110 شرکت در قالب 550 سال ـ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در هر دو بخش آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار Eviews 7 و Stata11 صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق بيانگر وجود رابطه معنادار مثبت بين جريان نقدي آزاد و فرصت ه ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به ...

با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی ، مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی ، تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن که به آن مشکل نمایندگی گفته می شود ، ایجاد می گردد . جهت حل مسئله نمایندگی و مرتفع کردن بی‌اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد که،حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد و از منافع ...

مديران براي مديريت سود به دو گزينه پيش روي خود يعني دستکاری فعالیت‌های واقعی و يا دستکاری اقلام تعهدي اختياري روي مي‌آورند. اعمال هر يک از اين گزينه‌ها با محدويت‌ها و هزينه‌هايي رو به رو است. مسأله اين است که اين دو گزينه مديريت سود، آيا همزمان با يکديگر صورت مي‌پذيرند و يا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می‌شود. به عبارت دیگر آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می‌آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد به تکنیک دیگر روی می-آورد یا اینکه ا ...

با رشد و توسعه سامانه‌های کنترل صنعتی، حوادثی که در این سامانه ها رخ می دهند پیچیده تر شده و از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده اند؛ از این رو بررسی و تحلیل چگونگی این حوادث ضروری به نظر می رسد. تجزیه و تحلیل هر حادثه ای که در هرسامانه رخ می دهد، نیازمند اطلاعات کافی و مناسب از وضعیت آن در هنگام بروز حادثه و پس از آن است. در نتیجه نقش تجهیزات ثبت خطا و وقایع، پررنگ تر شده است. این سامانه ها ممکن است به صورت یک پارچه با سامانه کنترل و یا کاملاً مستقل به کار گرفته شوند. پژوهش انجا ...