عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم بازاریابی داخلی و شهرت سازمانی از اهمیت بسیاری در پیشبرد اهداف سازمان برخوردار هستند. با در نظر گرفتن اهمیت این دو مفهوم در تحقیق حاضر به پیمایش و بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر شهرت سازمانی پرداخته شده است. برای مولفه بازاریابی داخلی 4 بعد اصلی که شامل پرداختی ها،محصولات داخلی،ترفیعات و مکان کاری در نظر گرفته شد. این مطالعه پژوهشی ، توصیفی از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی است.ابزار گردآوری در این پژوهش پرسش نامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل و ...