عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در محیط های کسب وکار امروزی که همراه با تغییر و عدم اطمینان می باشند، شرکت ها می توانند از طریق اتخاذ رویکرد کارآفرینانه عملکرد خود را بهبود بخشند. علاوه بر این، در سالهای اخیر، مفهوم چابکی سازمانی و علی الخصوص تولید چابک به عنوان راهکاری برای مطابقت با تغییرات سریع و عدم اطمینان محیط مطرح گردیده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی در شرکت های تولیدی می پردازد. بدین منظور یک مطالعه موردی صورت گرفت که نمونه آماری آن شامل تعداد صد شرکت تولیدی شهر کرمان ...

سرمایه گذاران و ذینفعان برای سرمایه گذاری نیاز دارند تا از ابعاد مختلف عملکردی شرکت‌ها به ویژه ابعاد مالی عملکرد آن‌ها آگاهی داشته باشند. از آنجا که برای نمایش ابعاد مالی عملکرد از شاخص‌های مختلف استفاده می‌شود، معمولاً سرمایه‌گذاران نمی‌توانند هم‌زمان تمام این شاخص‌ها را در تصمیم خود برای سرمایه گذاری منظور کنند. در این راستا، در دو دهه گذشته «مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره» به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد جهت اخذ تصمیم مناسب مطرح شده‌اند. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگویی جهت ار ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرگذاری رسانه های تبلیغاتی شرکت تولیدی اخوان جم و همچنین رتبه بندی این تبلیغات از دید مشتریان و بر اساس مدل آیدا می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی است که پیامد آن به دست آوردن نتایج کاربردی در زمینه افزایش فروش می باشد. از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است. همچنین این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد که در این نوع تحقیق، پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بکار گرفته می شود. از نقطه نظر دیگر، این تحقیق از ...

تمام سازمانها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود در تکاپو هستند. هدف سازمانهای تولیدی دستیابی به سود می باشد و این در گرو رضایت مشتریان از خرید کالاها و خدمات سازمان می باشد. کارکردهای بازاریابی و فروش هر دو در ارتباط با مشتری بوده و در نتیجه هماهنگی این دو کارکرد برای ایجاد رضایت مشتری مفید خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به نظرات صاحب نظران و یافته های پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع پژوهش رابطه بین هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری به عنوان فرضیات اصلی و ت ...

در محیط پویای امروزی، داشتن استراتژیهای مناسب به تنهایی برای شرکت‌ها کافی نبوده و بایستی قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند. نوآوری یکی از عواملی است که شرکت‌ها با گزینش ساختار سازمانی مناسب و با استفاده از دانش و مدیریت دانش، می‌توانند از آن برای دستیابی به مزیت رقابتی ماندگار بهره‌گیرند. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسط ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) و مدیریت دانش در رابطه‌ی بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت‌های تولیدی م ...

اين پژوهش تحت عنوان بررسي ارتباط بين رشد دارايي و بازده سهام در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران در بازده زماني 1387-1381 انجام گرديد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط متغيرهاي حسابداري با بازده سهام براي كمك به سرمايه گذاران در تصميم گيري بهتر براي خريد يا نگهداري سهام مي باشد.جامعه آماري تحقيق شامل كليه شركت هاي توليدي موجود در بورس اوراق بهادار است و نمونه آماري كه با استفاده از روش نمونه گيري حذفي سيستماتيك انتخاب شده است،شامل110شركت توليدي در قالب 15 صنعت مي باش ...

در سال‌های اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و مکانیزم‌های معاملاتی جدیدی را در راستای افزایش رقابت در عرصه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش روی شرکت‌کنندگان در این بازار قرار داده است. تحت شرایط جدید به وجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکننده‌ی مستقل وارد بازار تولید برق شده و با شرکت‌های برق به رقابت می‌پردازند. در این شرایط شرکت‌های برق می‌توانند بر اساس هزینۀ کل شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و همچنین هزینۀ ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این تحقیق برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل PAFاستفاده شده است. فرضیات تحقیق برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال 1389تا1391، با استفاده از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد، نیروی‎انسانی، ماشین‎آلات و در مجموع شرکت مورد بررسی قرار گرفته اس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هدف مندی یارانه ها برشرکت های تولیدی( شرکت های تولیدی شهرک صنعتی سمنان) است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت های تولیدی شهرک صنعتی سمنان می باشند. که تعداد مدیران 280 نفر می باشد. حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان 162 نفر برآورد گردید که افراد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابراز پژوهـش پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد فراوان ...