عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تبعیض ادراک شده بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و شکایت در میان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان‌غربی می‌باشد که از میان آن‌ها 118 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تبعیض (چایدارون، 2011 و انشر، 2001)، رضایت شغلی (برایفیلد و روث، 1951)، تعه ...

این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی و ادارات تابعه در شهرستان ارومیه پرداخته است. حجم جامعه آماری این پژوهش 552 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای به حجم 120 نفر از کارکنان صفی و ستادی شرکت انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با ضریب پایایی87% و پرسشنامه مدیریت تغییر با ضریب پایایی 91% که از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است، می باش ...