عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم مدیریت زیست محیطی روشی است که شرکت ها به صورت داوطلبانه یک سیستم مدیریت زیست محیطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مستقر می کنند. هنگامی که یک شرکت گواهی نامه ایزو 14001 را به کار می برد، نه تنها به دنبال افزایش ارزش شرکت(CV) می‌باشد بلکه به دنبال بهبود وجهه و اعتبار شرکت از طریق انطباق با محیط زیست می باشد. داده‌های تحقیق از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون ...

یکی از عوامل اصلی بهبود کارائی اقتصادی در هر کشوری حاکمیت شرکتی در آن کشور است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان هیات مدیره، مدیریت شرکت، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن تدوین اهداف و وسایل دستیابی به آن‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود. با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت ها، در این تحقیق، رابطه بین مکانیزم داخلی هیات مدیره و نحوه تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها از طریق طراحی م ...

گسترش محصولات و خدمات مشابه، جهانی سازی، رقابت شدید، پیچیدگی فزاینده و فشارهای قیمت، بازارهای سازمانی را مجبور می کند که محصولات خود را از سایر شرکت ها متمایز و برای خریداران خود ارزش ایجاد کنند، یک راه برای رسیدن به چنین هدفی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در این بازار ها که پیش از این کمتر بدان پرداخته شده است، بهرمندی از ارزش ویژه برند به عنوان یک دارایی ناملموس که قابل کپی برداری توسط رقبا نیست می باشد. هدف ار این تحقیق، اولویت بندی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه ب ...

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت صورت گرفته که با توجه به مطالعه لانگ وه و همکاران (2013)، در این تحقیق محقق در پی پاسخ‌گویی به این سوال است که کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت چه میزان است؟ روش انجام تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع‌آوری آمار و اطلاعات اسنادی است. روش‌شناسی انجام این پژوهش نیز روش پس رویدادی است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1 ...

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده هایشان و در کل جامعه است. از این رو به نظر می رسد اجرای CSR توسط شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های t تک گروهی، t ...

هدف در اين پژوهش، شناسايي استراتژي تكاملي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سهام بر مبناي استراتژي باز و كبوتر نظريه بازي است. براي رسيدن به اين هدف، روند تكثير دوگونه بازيگران پرريسك (بازها) و كم‌ريسك (كبوترها)، مورد ارزيابي قرار گرفت تا بر اساس آن، استراتژي توسعه‌اي مناسب براي افزايش بازدهي و جذب سرمايه‌گذاران بيشتر، به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس اوراق بهادار پيشنهاد شود. به همين منظور، پرسشنامه‌اي ميان سهام‌داران توزيع و نحوه و دليل اننتخاب سهام يك شركت سرمايه‌گذاري ب ...

در بازار رقابتی برق، خرده‌فروش برق به عنوان واسطه بین شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی و مشتریان عمل می‌کند. این شرکت، انرژی را از بازار عمده‌فروشی خریداری نموده و به مشتریان می‌فروشد. بنابراین، شرکت خرده‌فروش باید قراردادهایی را هم با سمت عرضه و هم با سمت تقاضا تنظیم نماید. در این راستا تلاش شرکت خرده‌فروش بر این است که بیشترین سود را کسب نموده و ریسک کمتری را متحمل شود. از سویی ممکن است خرده‌فروش به دنبال افزایش سهم خود در بازار و برتری هزینه نسبت به شرکت-های رقیب باشد که ...

هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط بین استراتژی سازمانی و ساختار سرمایه و عملکرد شرکت هاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به اين منظور نمونه آماری شامل 781 سال-شركت طي سالهاي 1383 الي 1389 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضیه‌ها در این تحقیق آزمون معنی داری فيشر و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. به اين منظورنقدينگي، نرخ رشد فروش، اهرم و فرصت های رشد به عنوان نماينده هاي استراتژي سازمان وارزش افز ...

تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين محافظه‌كاري حسابداري و تصمیمات مالی شرکت ها وتاثیر آن بر انعطاف پذیری مالی مي‌پردازد. اگر محافظه کاری به اعمال کنترل و نظارت توسط تامین کنندگان سرمایه کمک کند،آنها به ادامه تامین منابع مالی شرکت بیشتر تمایل خواهند داشت و دسترسی شرکت به سرمایه افزایش می یابد.از طرفی به دلیل اینکه محافظه کاری موجب کمتر از واقع بیان کردن خالص ارزش شرکت می شود،ممکن است دسترسی شرکت به منابع مالی را کاهش دهد.در این پژوهش این دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه محافظه کاری ...