عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش سعی شده تا تصویری منسجم و واضح از ماهیت حقوقی شرکت مدنی ارائه گردد. البته دستیابی به این مقصود به لحاظ ماهیت نسبتاً پیچیده و مبهم شرکت مدنی به آسانی میسور نبود. علت این پیچیدگی و ابهام نیز، بیان مبهم و ناقص قانونگذار به تبعیت از نظریات فقها در خصوص شرکت مدنی می باشد. نظریات متفاوتی که در خصوص تعریف و ماهیت شرکت مدنی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده، هر کدام بر مبانی خاصی تکیه زده‌اند و در نتیجه به محصول منطقی همان مبانی نیز رسیده اند. به عبارت دیگر برخی از ...

تقسیم بندی های متفاوتی از عقد شرکت مدنی در کتب حقوقی و فقهی ارائه شده است. برخی اساسا عقد شرکت مدنی را انکار میکنند و معتقدند اگر در این عقد، اشاعه پدید می آید در حقیقت مالکیت مشاع است نه عقد شرکت واگرشرکاء اشاعه، حق تصرف می دهنداین نیز اذن است نه عقد شرکت. عده ای دیگر معتقدند که عقد شرکت مدنی، مولد اشاعه نیست وصرفا درناحیه تصرفات، احتیاج به قرارداد بین شرکاء وجود داردواین قرارداد،عقد الشرکه نامیده می شود. برخی نیز عقدشرکت مدنی راعقدی مستقل، درکنارسایر عقود مطرح کرده اند. ...

مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روندسود مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود.شرکتهای دارای تغییرپذیری بیشتر در جریان نقدی، سودهای ناپایدارتری دارند و بنابراین این شرکتها، منفعت نهایی بیشتری از هموارسازی سود می برند.هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود با پاداش پرداختی به هی ...

با توجه گرایش بیشتر به «نظریه‌ی سازمان» و کم رنگ تر شدن «نظریه قراردادی بودن» شرکت‌ها، و همچنین مقتضیات اقتصادی به وجود آمده که در برخی کشورها، امکان تأسیس شرکت یک‌نفره در قوانین تجاری این کشورها مورد پذیرش واقع گردیده شده است بدین صورت که یک ‌نفر به تنهایی یک شرکت تجاری تأسیس نماید و با نام و مسئولیت آن به فعالیت تجاری بپردازد. تا جایی که برخی کشورها، تاسیس همه انواع شرکت‌ها را به صورت یک نفره مجاز دانسته‌اند. این نوع شرکت‌ها را برای رونق فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط مفید ...
 
چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار مالکیت خانوادگی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش جریان-های نقد آزاد را بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود مورد مطالعه قرار دهد. از این-رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین مالکیت خانوادگی، سیاست تقسیم سود و جریان‌های نقد آزاد آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بها ...
نمایه ها:
سود | 
شرکت |