عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی، راندمان مصرف آب ، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سویا، آزمایشی در سال زراعی 1372 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی، با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی دو رقم سویا به نامهای ویلیامز (رشد نامحدود) و هابیت (رشد محدود) و هفت تراکم کاشت بود. نتایج نشان داد که مراحل نمو ارقام سویا در تراکم‌های مختلف ...

به منظور ارزیابی شاخصهای رشد و خصوصیات زراعی لوبیا سفید لاین آزمایشی 11805 در فاصله ردیف و تراکم گیاهی مختلف ، در سال زراعی 1372 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان، آزمایشی بصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به سه فاصله ردیف 40،50 و 60 سانتیمتر و کرتهای فرعی به سه تراکم 30،45 و 60 بوته در مترمربع اختصاص یافت . کاشت در 17 اردیبهشت ماه در طرفین پشته‌های عریض به ...

به منظور بررسی اثرات کودهای ازت ، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات رویشی و زایشی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل‌کراس 604) آزمایشی در بهار سال 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع شهرستان فلاورجان انجام شد. تحقیق با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی یا سه تکرار در قالب یک آزمایش فاکتوریل (با سه فاکتور) اجرا شد. فاکتور اول شامل 4 سطح کود ازته به میزان 0، 90، 180 و 270 کیلوگرم ازت خالص در هکتار، فاکتور دوم شامل سه سطح کود فسفر به میزا ...