عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور ...

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این‌که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه‌تر را ایجاب می‌نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می‌نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» ...

در مورد مقتضای ذات عقد نکاح و چیستی آن بحث‌های بسیاری شکل گرفته است. در این خصوص، اکثریت فقها و حقوق‌دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می‌دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. رساله حاضر با هدف بررسی شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح به دو بخش کلی تقسیم شده است: در بخش اول، ضمن بررسی مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام آن، ماهیت و مبنای شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم نیز با عنوان ...
نمایه ها:
نکاح | 

چکیده یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود، این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید. مسأله تحقیق این رساله، چالش‌های وضع موجود قرارداد «اجاره به ‌شرط تملیک» در بانکداری بدون ربا است و بعد از بررسی این چالش‌ها، وضعیت مطلوب با ارائه راهکار فقهی ترسیم می‌شود. وضعیت موجود قرارداد اجاره به شرط ت ...

بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا"، در درجه‌ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع ...

در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای شرایط تعدد زوجات در فقه و حقوق، اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد و ضمانت اجرای تخلف از این شرط بررسی می شود. شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوعات بحث برانگیز در میان اندیشمندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفاء می دانند. بر پایه ی آیات قرآن و روایات، چند همسری هر چند حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید. و از ...