عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق، بررسی نفوذ یا عدم نفوذ شرط تنصیف دارایی زوج درضمن عقد نکاح است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، به صورت فرم چاپی در قباله های نکاح به امضاء زوجین می رسد.اهمیت شروط ضمن عقد به ویژه شروط ضمن عقد نکاح بر کسی پوشیده نیست .مضافاً این که افزایش روزافزون مراجعات به محاکم و دادسراها، لزوم توجه بیشتر به زوایای مختلف حقوقی عقد نکاح را نمایان می سازد ، بنابراین جهت مقایسه و تطبیق شرط مذکور از باب تمهید مقدمات ورود به مباحث اصلی در فصول اول و دوم ، قواعد و مقررات عام شروط ضم ...

عقود و معاملات جز لاینفک زندگی بشر بوده و هست، مردم بسیاری از معاملات و قراردادهایشان را به تحقق شروطی منوط می‌کنند، پس از واقع‌ شدن این شروط بر عقد، طرفین قرارداد ملزم به رعایت این شروط می‌شوند. یکی از مصادیق شروط که کمتر در عرصه حقوق موضوعه به ماهیت، آثار و احکام آن توجه شده، شروط ضمن عقد جایز می‌باشد. نکته قابل توجه در خصوص این دسته از شروط لازم‌الوفاء بودن یا نبودن آن‌ها است که در این مورد فقها دو مشرب اصلی دارند: مشهور فقها شروط ضمن عقد جایز را لازم‌الوفاء نمی‌دانند اما ...
نمایه ها:

شرط معلق از جمله شروطی است که روزبروز بر تعداد و میزان کاربرد آن در قراردادها اضافه میشود. اگرچه فقه شیعه و به تبع آن حقوق ایران مبتکر نظریه عمومی شروط است، ولی در خصوص وضعیت این شرط و تاثیر آن در قرارداد، کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. در این تحقیق کوشش شده است تا به این شرط از زوایای مختلف نظر گردد. برای این منظور، ابتدا در بخش اول به شناخت مفهوم شرط و مفهوم تعلیق به صورت جداگانه پرداخته شده است. سپس برای جلوگیری از خلط مباحث شرط معلق با موارد مشابه مقایسه گردیده است ...

الف- نتایج 1. تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد از یکدیگر، از فروعات مبحث«شروط ضمن عقد» است و منشأ آنرا باید در«شرایط صحت شروط ضمن عقد» جستجو کرد. اغلب فقها و حقوقدانان در مقام احصای شرایط صحت شرط،«منافی با مقتضای عقد نبودن شرط» را نیز شمرده اند. تبیین این شرط صحت، منتج به کاوش در مقتضیات عقد و تفکیک قائل شدن بین مقتضیات ذات و اطلاق عقد می گردد؛ که در نتیجه، تفکیک بین شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد را به دنبال دارد. شرط خلاف مقتضای ذات عقد، قابل تمیز نیست مگر آنکه ابت ...
نمایه ها:

شرط ضمن عقد، تعهدی است که به‌طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می‌باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می‌شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوجه تعلق خواهد گرفت. تحقیق حاضردر صدد است تا پس از بررسی شرط تنصیف دارایی و شناساندن جزئیات آن به زوج های ایرانی، آن را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نماید و در پایان تا حدّی تفاوت حقوق زوجه در کشو ...

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎???الی‎??? ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎??? و ‎??? قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوا ...
نمایه ها:
عقد | 
وقف | 

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح ازموضوعات چالش برانگیز جدیددرحقوق اسلامی است،که ازنظراکثرقریب به اتفاق فقهای متقدم برا ساس ادله احکام، بطلان چنین شرطی است . امادرمقابل عده ای دیگرازفقهاکه اکثرآنها رافقهای معاصرتشکیل می دهند،هرچندبا استناد به روایات دال برصحت واعتباراین شرط وعدم مخالفت آن باشرع ومقتضای عقد،آن راصحیح لازم الوفاء دانسته اند. دررابطه با ضمانت اجرایی وآثارحقوقی صحت این شرط دچاراختلال شده اند. اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد ا ...

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ وقت نتوانسته از آزادی خود به طور کامل استفاده کند و دلیل این موضوع هم همچنان که گ ...