عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه ابتدا شرایط بهینگی مسئله برنامه ریزی درجه دوم صفر و یک با قید های تساوی مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایط بهینگی برای مسئله تخصیص درجه دوم ارائه شده است. با استفاده از شرایط لازم بهینگی مورد بحث یک روش بهینه سازی موضعی و نیز یک روش بهینه سازی سراسری بر اساس ترکیب روش بهینه سازی موضعی ، شرایط کافی بهینگی سراسری و استفاده از برخی توابع برای مسئله تخصیص درجه دوم ارائه گردیده است. هدف از این پایان نامه ارائه و تجزیه و تحلیل روشهای کارا برای حل مسائل تخصیص درجه ...

انگیزه‌های مختلفی برای نگهداری پول و دارایی وجود دارد. در این رساله به این پرسش پرداخته شده است که در فضایی که بر «انگیزه‌های احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره‌ای «وجود» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود و همچنین «بهینگی» این تعادل را در پی خواهد داشت؟ قبل از پرداختن به پاسخ، ضرورت دارد مقدمتاً چند مفهوم اساسی و همچنین فضای مورد بحث روشن شود. فضای مورد تحلیل در این رساله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگون» و «بازارهای ناقص». فرض می‌شود که دارایی اول ...

در این تحقیق ما ابتدا مسائل نیمه نا متناهی (SIP) غیر همواری را در نظر می گیریم که شامل قید های نا مساوی هستند . چندین قید تعریفی برای این مسائل معرفی نموده وپس از ارائه نمودن روابط بین آن ها چندین شرط لازم وکافی برای بهینگی یک نقطه ارائه خواهیم داد. همچنین ما SIP هایی را در نظر خواهیم گرفت که مجموعه ی موجه آن ها توسط تعدادی نامتناهی از قید های مساوی و نامساوی و یک مجموعه ی مقید کننده تشکیل شده است . به منظور به دست آوردن شرایط بهینگی برای این مسائل ، ابتدا چندین قضیه ی تناو ...

در این پایان نامه شرایط بهینگی برای مسائل بهینه سازی را به وسیله ی یک کلاس خاص از توابع به طور جهتی مشتق پذیر شرح می دهیم. شرط لازم و کافی بهینگی از آنالیز محدب غیرهموار، که به شکل نامساوی تغییرپذیر داده شده است، به وسیله ی مفهوم زیر‌دیفرانسیل های ضعیف به حالت غیرمحدب تعمیم یافته است. فرمول معادل این شرط برحسب زیر دیفرانسیل های ضعیف و مخروط های نرمال افزوده نیز بیان شده است. ...

طرح های بهینه نقش مهمی در طرح آزمایش دارند. به طور کلی مسایل مربوط به بهینگی طرح ها از دو بخش اساسی تشکیل شده است. یکی از آن‌ها شرایطی است که تحت آن یک طرح، بهینه می شود ( مانند مقادیر مربوط به پارامترها و یا ساختار خاص ماتریس اطلاع ) و دیگری ساختار طرح هایی است که شرایط بهینگی را دارا هستند. در این پایان نامه طرح های دودویی تعمیم یافته و یکنواخت در نظر گرفته می‌شوند و سپس با استفاده از آن ها طرح های A-بهینه ی بلوکی و سطری-ستونی برای سه تیمار معرفی خواهند شد. در فصل آخر ای ...

در این پایان نامه شرایط بهینگی برای مسئله برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی و همچنین مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای مقدار را مورد بررسی قرار می دهیم . ما در مسیر بدست آوردن مشتق یک تابع بازه ای مقدار، برای تعریف فاصله بین دو بازه بسته به متر هاسدورف، وبرای تعریف تفاضل دو بازه بسته به تفاضل هوکوهارا استناد می کنیم. برای یافتن شرایط بهینگی ، شرایط KKT نقش عمده ای را ایفا می کند. در هر دو مبحث، مفاهیم جواب متعددی پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن رابطه ترتیب روی مجموعه همه ...

در این پایان نامه شرایط بهینگی کروش-کان-تاکر، برای آن دسته از مسائلی که دارای ضرایب تابع هدف فازی مقدار و یا، بازه ای مقدار هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص برش‌های یک مجموعه فازی، مفاهیمی نظیر پیوستگی، مشتق پذیری و تحدب برای توابع فازی مقدار بیان می شوند و سپس با تعریف متر‌های جداگانه روی مجموعه اعداد فازی و مجموعه بازه های بسته در اعداد حقیقی، مفهوم جواب برای یک مسأله بهینه سازی با ضرایب تابع هدف فازی مقدار و بازه ای مقدار تفسیر می‌گر ...

در این پایان نامه، ابتدا شرایط لازم و کافی بهینگی کروش-کان-تاکر (KKT) برای مسائل بهینه سازی با توابع هدف حقیقی بیان می شود. سپس این شرایط را برای مسائل بهینه سازی تک هدفه با تابع هدف فازی مقدار به دست می آوریم. برای انجام این کار، مساله برنامه ریزی تک هدفه با تابع هدف فازی مقدار معرفی می شود. همچنین دو رابطه ترتیب جزئی برای مقایسه اعداد فازی ارائه شده و بر اساس این روابط ترتیبی، دو مفهوم جواب برای این مساله بهینه سازی پیشنهاد می گردد. سپس متر هاسدورف و تفاضل هاکوهارا به ترتیب ...

در این پایان‌نامه، شرایط لازم و کافی بهینگی کروش- کان- تاکر (K.K.T) برای مساله‌های بهینه سازی فازی و روش نیوتن برای حل مساله‌های‌ بهینه‌سازی فازی بیان می‌شود. برای انجام این کار، مساله برنامه‌ریزی تک‌هدفه با تابع هدف فازی مقدار معرفی می‌شود. هم چنین دو مفهوم کلی جواب مساله‌ی بهینه‌سازی فازی با توجه به یک رابطه‌ی ترتیبی جزئی به نام ترتیب ماکزیمم فازی، که بر روی مجموعه اعداد فازی تعریف شده، ارائه می‌گردد. سپس متر هاسدورف و تفاضل هاکوهارا به ترتیب برای فاصله بین دو عدد فازی و تع ...