عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیتولوژی Tilletia indica، عامل سیاهک هندی یا ناقص گندم با میکروسکوپ زمینه روشن و فلورسنت بررسی شد. به دنبال تقسیمهای میوز و میتوز هنگام جوانه زنی تلیوسپور، پیش میسلیومها (پرومیسلیومها) چند هسته ای مشاهده شد. پیش میسیلیوم یک دسته اسپوریدیومهای اولیه نخی شکل تولید کردند که در ابتدا تک حجره ای و تک هسته ای بودند. پس از جدا شدن، تقسیم سلولی در آنها مشاهده شد، با اینحال حجره ها تک هسته ای باقی ماندند. اسپوریدیومهای اولیه مستقیما جوانه زدند و میسلیوم رویشی یا اسپوریدیومهای ثانویه س ...

گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) یکی از گیاهان زراعی با ارزش از نظر تغذیه و تولیدات صنعتی و دارویی است. تکثیر این گیاه به روش کشت بافت می تواند به تولید گیاهان سالم و عاری از بیماریزا به ویژه ویروسها بینجامد. از سوی دیگر، فن آوری کشت بافت زمینه انتقال ژن و تراریختی را در این گیاه فراهم می سازد. تجمع اتیلن در ظرف سر بسته کشت بافت یکی از مشکلات شناخته شده است. در کشت قطعات ساقه همراه با جوانه سیب زمینی تجمع اتیلن منجر به ایجاد ریشه های جانبی، کوچک شدن برگها و رشد در ضعیف ساقه ...

برای بررسی شرایط بهینه سنجش فعالیت بیگانه خواری گرانولوسیت ها یا سلولهای پلی مرفونوکلئر ماهی و یا (PMNs) L-15 قزل آلا، نخست سلولهای مزبور به وسیله سانتریفوژ و استفاده از محلول فایکول از دیگر سلولهای خونی جدا گردید. سپس، سوسپانسیونی از گرانولوسیتها در محیط کشت با غلظت سلولی RPMI سوسپانسیون سلولی (Leibovitz) 106- 105 سلول/ میلی لیتر تهیه شد. حجمی از این سوسپانسیون با مخمر به غلظت 107- 106 * 5/1 روی لام مخلوط شد. پس از رنگ آمیزی لامها با مای گرین والد و گیمسا، (PI) شماره ذرات مخ ...

سیستم های دارورسانی مخاط چسب به علت توانایی چسبیدن و باقی ماندن بر سطوح مخاطی و آزاد سازی آهسته داروی موجود در خود، به عنوان اشکال دارویی نوین مطرح شده اند. یکی از اشکال دارویی مخاط چسب که مطالعات محدودی بر روی آنها انجام شده، ژل های دهانی هستند که می توانند خصوصاً برای درمان بیماری های موضعی دهان نظیر آفت بسیار مفید واقع شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی مواد مخاط چسب مختلف جهت تهیه ژل و سنجش کارآیی آنها در شرایط in vitro بود. بدین منظور با استفاده از پلیمرهای مختلف شام ...

نیتروگلیسرین از جمله داروهای مهم گشاد کننده عروقی است که در پیشگیری و درمان آنژین صدری به طور رایج کاربرد دارد. این دارو به اشکال مختلف در بازار دارویی کشور و جهان یافت می شود. از جمله اشکال دارویی نیتروگلیسرین که در بازار دارویی کشور موجود نمی باشد، پمپ افشانه زیرزبانی آن با دوز منفرد mg4/0 نیتروگلیسرین می باشد. با توجه به مزایای متعدد سیستم های افشانه ای زیرزبانی از جمله ایجاد دوزهای واحد یکنواخت، سرعت جذب سریع و به علت عدم وجود این شکل دارویی در بازار دارویی کشور، در این ت ...