عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارائه مواد و مصالحی که برای تعمیر سازه های بتنی بکار می رود و بررسی دوام و عملکرد مصالح تعمیری انتخاب شده درر شرایط محیط خلیج فارس بر روی سازه های بتنی مورد نظر هدف اصلی این پروژه ًمی باشد. در این پروژه عملکرد بتن های اصلاح شده با پلیمر در شرایط آزمایشگاهی منطبق بر شرایط محیطی خلیج فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . ...

شب پره مدیترانه ای آرد ‏‎Ephestia Kuhniella(Zell.)‎‏ یکی از آفات مهم فرآورده‌های انباری ، به ویژه آرد می باشد و به دلیل اهمیت اقتصادی آفات انباری، مبارزه با آنها از ضرورت خاصی برخوردار است . در این تحقیق بیولوژی این آفت در شرایط ثابت آزمایشگاهی ( دمای ‏‎25±1‎‏ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ‏‎70±5‎‏ درصد و دوره نوری 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی ) و کارایی گاز استون در کنترل این آفت مورد بررسی قرار گرفت . جهت بررسی قدرت انتشار و نفوذ بخارات استون، آزمایشات در دو فضای خالی شامل ...

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) یکی از آفات مهم انارستان های کشور است که سالانه خسارات اقتصادی زیادی را به انارکاران وارد می سازد. در این تحقیق میزان کارآیی و پارامترهای بیولوژیک زنبورهای تریکوگراما روی تخم کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پارازیتیسم گونه T. brassicae روی بید آرد و کرم گلوگاه نسبت به دو ...

در این تحقیق، ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای و بعد شکمبه‌ای و فراسنجه‌های مختلف تجزیه‌پذیری 4 گونه مرتعی یونجه (Medicago sativa)، ماشک گل خوشه‌ای(Vicia canescence)، اسپرس (Onobrychis caput-galli) و گون علفی (Astragalus crenatus) با استفاده از 2 رأس گوسفند نر مغانی دارای فیستولای شکمبه‌ای و روش آزمایشگاهی مطالعه شد. نمونه‌برداری از 2 سایت در ارتفاعات نئور شهرستان اردبیل (سایت یک در محدوده ارتفاعی 1500-1700 متری از سطح دریا و سایت دو در محدوده ارتفاعی 1900-2100 متری از ...

این مطالعه بمنظور تعیین حرارت و رطوبت مناسب جهت نگهداری آزمایشگاهی عقرب ها به منظور استحصال بیشتر سم انجام گرفت . بدین جهت تاثیر چهار دامنه دمایی 29-25 ‏‎،‎‏ 34-30 ‏‎،‎‏44-40 درجه سانتی گراد در شرایط رطوبت 60-50 و 70-60 درصد بر بقای سه گونه مهم از عقرب های ایران H.lepturus‏‎,‎‏ M.eupeus وA.crassicauda در شرایط نگهداری آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت . عقربهای هر گونه بصورت تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند . در مورد گونه ‏‎H.lepturus‎‏ هر گروه شامل 18 عقرب و در مورد گونه های M.e ...
نمایه ها:
عقرب | 
حرارت | 
رطوبت | 
دما | 
بقاء | 

کشور ایران از نظر اقلیمی و شرایط محیطی بسیار متنوع می باشد و این تنوع در عملکرد سازه ها نقش عمده ای دارد.بخصوص دوام سازه های بتنی تحت تاثیر شرایطی است که در معرض آن قرار می گیرد.به عبارت دیگر شرایط محیطی و اقلیمی نه تنها در فرایند هیدراسیون و ساختار بتن اثر می گذارد، بلکه در نفوذ عناصر مخرب و شدت آسیب دیدگی بتن نیز نقش عمده ای دارد. به منظور بررسی عملکرد بتن در منطقه ، مخلوطهایی با سیمانها و مواد افزودنی معدنی و مصنوعی وبا عیار و نسبت آب به سیمان بهینه ساخته و در شرایط آزمای ...

بیماری میاز از بیماریهای پوستی است که در بز توسط گونه‌ای از حشرات بنام پرژوالسکیانا ایجاد میگردد. تحت گونه این مگس پرژوالسکیانا کراسئی در سال 1371 توسط شبکه دامپزشکی استان فارس با استفاده از روشهای آزمایشگاهی پرورش داده شد و تایید گردید. در این مطالعه ابتدا نسبت به تولید انبوه مگس در آزمایشگاه و بررسی شرایط زیستن آن اقدام و سپس با انجام مطالعات صحرائی وضعیت زیست‌محیطی مگس مطالعه و چرخه زندگی آن تعیین میگردد. ...

با توجه به مشخص بودن اهمیت خطرات عقرب و عقرب‌زدگی در استان خوزستان و بعلت بالا بودن تلفات عقربها در آزمایشگاه و از طرفی احتمال مرگ و میر آنها تحت تاثیر عوامل میکربی جهت تولید سم بیشتر برای تولید آنتی‌سرم ضد عقرب‌زدگی، باید عقربها را در آزمایشگاه حفظ کرد. بنابراین انجام طرح به این شکل ضروری است که تاثیر برخی از باسیلوسها را که احتمال می‌رود در مرگ و میر عقربها نقش داشته باشند در شرایط آزمایشگاهی در بخش جانوران سمی رازی اهواز بررسی کرده تا بتوان با شناخت عامل‌احتمالی در مرگ و م ...

فعالیت شکارگری لارو حشره کامل کفشدوزک Oenopia conglobata به عنوان شکارگر فعال آفات راسته جوربالان از روی درختان مثمره، غیر مثمره و گیاهان زراعی از اکثر نقاط ایران گزارش شده است. به منظور بررسی بیولوژی کفشدوزک مذکور روی شته صنوبر Chaitophorus Leucomelas در شرایط آزمایشگاهی، مراحل مختلف رشدی حاصل از اولین نسل پرورش یافته در آزمایشگاه انتخاب و به طور انفرادی در داخل پتری در اتاقک رشد نگهداری شدند. به طور روزانه زمان تفریخ تخم ها و طول دوره رشد و نمو هر یک از مراحل مختلف رشد م ...