عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر دو تمرین هوازی با شدت مختلف و حجم برابر بر ترکیب و توزیع چربی بدن بود. 29 پسر کم تمرین نکرده اضافه وزن (قد: 7/21±176/15 سانتی‌متر، وزن: 13/50±86/27 کیلوگرم، سن: 0/31 ±24/61سال، 57/4±67/18 :درصد چربی، 1/71±27/67 :BMI و VO2max: 10/25±29/33 میلی‌ لیتر در دقیقه به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن) آزمودنی‌های این تحقیق بودند. پس از اندازه گیری اولیه شامل توان هوازی، چربی زیر پوستی 8 نقطه‌ای، دور کمر، شکم و باسن، آزمودنی‌ها در دو گروه تمرین هوازی (شدت بالا: 70 ...

در طول چند دهه اخیر اهمیت کنترل چاقی، اشتها، پیچیدگی‌های آن و دست یابی به دانش بیشتر، تلاش پژوهشگران را دوچندان ساخت و بر نقش برخی هورمون‌ها در متابولیسم موادغذایی تأکید شده است. هدف: هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی با شدت های متوسط و زیاد بر هورمون‌های ابستاتین و کوله سیستوکینین در موش‌های نر چاق نژاد اسپراگوداولی می‌باشد.در این تحقیق 75 سر رت نر از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزنی 15± 240 گرم (انحراف معیار± میانگین) و سن 10 هفته به صورت تصادفی ا ...

هدف از مطالعه حاضر سنجش شدت و حجم مطلوب تمرینات مقاومتی که اثربخشی بیشتری برعوامل خطرزای قلبی- عروقی را داشته باشد، بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی می باشد. بدین منظور 30 مرد جوان غیر ورزشکار سالم (18-24 سال) در 2 گروه تمرینی1 و 2 و گروه کنترل قرارگرفتند. گروه تمرینی 1 (10 N= ) تمرینات مقاومتی را با شدت پایین و حجم بالا 3 ست 10-12 تکرار با 45-55% 1RM) و گروه تمرینی 2 (10 N= ) تمرینات مقاومتی را با شدت بالا و حجم پایین (3 ست 4-6 تکرار با 80-90 % 1RM ) انجام دادند و ...

هدف: هدف تحقيق حاضر مقايسه دو جلسه تمرين ورزش در آب با حجم های مختلف بر آديپونكتين و مقاومت انسوليني در زنان ديابتی نوع دو بود. مواد و روش ها: هشت زن ديابتي نوع دو يائسه (سن4/9 ±56/6 سال و 2/5 ± 28/5= BMI) انتخاب و در یک طرح متقاطع در سه هفته متوالي به ترتيب در سه گروه كنترل، تمرین یک (تمرین با حجم پایین، ورزش در آب به مدت 45 تا 50 دقيقه) و تمرین دو (تمرین با حجم متوسط، ورزش در آب به مدت 65 تا 70 دقيقه) قرار گرفتند. شدت ورزش در هر دو گروه تمرینی مشابه و برابر 60 تا 70 درصد ...

سکته قلبي يکي از دلايل عمده مرگ‌ومير در دنيا مي‌باشد. پيشگيري و متدهاي افزايش توانايي تحمل استرس از مهم‌ترين اهداف تمرينات ورزشي است، که نوع تمرينات تجويزي و بهبود شرايط قلب از طريق تمرين هنوز نيازمند مطالعات بيشتري است. هدف از اجراي اين تحقيق مقايسه اثر دو شدت تمريني مختلف (کم و زياد) بر ميزان مقاومت به ايسکمي القايي قلبي با توجه به فاکتورهاي عملکردي و شيميايي قلب در موش‌هاي نر بالغ است. در اين مطالعه بيست و چهار عدد از رت هاي نژاد ويستار به طور تصادفي به سه گروه 8 تايي ت ...

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دو نوع تمرین با شدت‌های مختلف بر شاخص التهابی hs-CRP در ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. بدین منظور دو گروه ورزشکار (10 نفر) و غیر ورزشکار (10 نفر) به طور داوطلبانه شرکت کردند. سپس هر گروه دو برنامه تمرینی زیر بیشینه (30 دقیقه در شدت 65 درصد (VO2max و بیشینه (6 تکرار 3 دقیقه‌ای با 1/5 دقیقه استراحت بین هر تکرار در شدت 85 درصد VO2max ) را روی نوارگردان انجام دادند. نمونه‌های خونی در قبل، بلافاصله و 24 ساعت بعد از هر فعالیت گرفته و میزان hs-CRP ا ...

تغییرات در غلظت هورمون‌ها تحت تأثیر شدت، مدت و نوع تمرین قرار می‌گیرند. هدف از تحقیق حاضر تغییرات غلظت کورتیزول پلاسما نسبت به دو نوع تمرین مقاومتی متفاوت می‌باشد. در این تحقیق 20 مرد ورزشکار (با میانگین سنی 1/6 ± 20/28 سال و وزن :6/1 ± 70/2 کیلوگرم ، قد: 6/95±175سانتی‌متر) شرکت کردند.آزمودنی‌ها بعد از پر کردن فرم رضایت‌نامه، به صورت تصادفی به دو گروه ده نفره تقسیم شدند. تمرینات گروه اول (ترکیبی) در دور اول تمرین، یک حرکت از بالاتنه بعد بلافاصله و بدون استراحت یک حرکت از پای ...

تمرین، فعالیت تعدادی از غدد و تولید هورمون هایشان را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از غددی که تحت تاثیر تمرین قرار میگیرد تیروئید است. مطالعات قبلی نتایج متناقض داشتند احتمالاً بعلت پروتکل های متفاوت شدت تمرین مورد استفاده باشد، اما می تواند همچنین تفاوت ها بعلت زمان بعد از تمرین وقتی که حیوانات یا انسان ها مورد ارزیابی قرار گرفته باشند بازتاب شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر افزایش فعالیت متابولیکی از طریق شدت تمرین( سبک، سنگین، متوسط) بر غلظت هورمون های تیروییدی است. برای این ...

یکی از مهمترین موضوعاتی که باید مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد، موضوع از دست دادن توانایی‌ها و سازگاری‌های به دست آمده در اثر تمرین، در مرحله بی‌تمرینی است. نقش بی‌تمرینی از یک تا چندین هفته بی‌تمرینی بر بسیاری از مشخصه‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی و حتی روان شناختی توسط بسیاری از محققان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اما هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بی‌تمرینی دو هفته‌ای پس از 2 نوع تمرین مقاومتی بر قدرت بیشینه و ترکیب بدن مردان تمرین کرده بود. نمونه آماری این ...