عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ضرایب فرانک- کوندون نقش مهمی در طیف‌های الکترونی جذبی و نشری مولکول‌ها دارند. این ضرایب به صورت مربع انتگرال همپوشانی توابع موج ارتعاشی حالت‌های الکترونی بالاتر و پایین‌تر تعریف می‌شوند. توابع موج ارتعاشی از حل معادله‌ی ‌شعاعی شرودینگر دو اتمی بدست می‌آیند. دقیق بودن توابع موج ارتعاشی بستگی به توابع پتانسیلی دارد که در حل معادله‌ی شعاعی به کار می‌روند. در این پایان ‌نامه، با استفاده از توابع پتانسیل چهار پارامتری فراست- موزلین و پنج پارامتری هولبرت- هرشفلر، برای حالت‌های ال ...

ترکیبات پیریدینی دو ارتعاش در نزدیکی 1600 cm-1 و 1585 cm-1 نشان می‌دهند که مربوط به کششی‌های یک چهارمی CC حلقه پیریدین می‌باشد شدت جذب انتگرال‌گیری شده این دو پیک در ترکیبات مختلف پیریدینی به دو روش تجربی و محاسباتی بدست آمده است در روش تجربی ترکیبی از توابع گوسی و لورنتسی بر روی پیکهای ناحیه 1600cm-1 فیت شده و از تابع مربوط به این دو پیک انتگرال‌گیری شده است . در روش محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار گوسین 92 در سطح هارتی‌فاگ و تابع پایه STO-3G ساختمان تعادلی ملکول محاسبه شده ...

سازمان هواشناسی جهانی منحنی های شدت-مدت-فراوانی را یکی از موارد مورد لزوم در پروژه های آبی معرفی کرده است. از دو روش که روش اول خود شامل دو حالت است منحنی های شدت-مدت-فراوانی بشرح زیر تعیین شدند: در روش اول شدت ماکزیمم سالینه محاسبه و با روشهای آماری نظیر همبستگی و خودهمبستگی داده ها نواقص تکمیل شد. سپس از دو حالت زیر فرکانس بدست آمد. 1- قوانین احتمالی توزیع های آماری نظیر نرمال، لوگ نرمال، پیرسون و ...: در این حالت با استفاده از نرم افزار ...
نمایه ها:
منحنی | 
بسامد | 
مدت | 
شدت | 
بارش | 

در یک مطالعه تحلیلی آینده نگر تعداد 380 بیمار ترومایی مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا انتخاب شدند . با استفادا از چک لیست ‏‎AIS‎‏ شدت تروما تعیین وسپس طبق فرمول بر اساس سه معیار حد اکثر ، ‏‎ISS‎‏ محاسبه شد. سایر اطلاعات شامل جنس ، نوع تروما و وضعیت سواد نیز توسط چک لیست ثبت می شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شدت تروما در کل بیماران مبتلا به ترومای بلانت نسبت به نافذ بیشتر بوده و تفاوتی بین دو جنس وجود ندارد . در مجموع به نظر می رسد که استفاده از ‏‎ISS‎‏ بتواند به خوب ...

گیاهان زراعی جهت رشد و نمو خود نیاز به عناصر غذایی مختلف دارند. از این بین گیاهان بیشترین نیاز را به ازت ، پتاسیم و فسفر دارند. علی رغم نیاز گیاه به پتاسیم، کود پتاسیم در مزارع کشور مصرف نمی شود. اگر چه خاکهای کشور حاوی کانی‌هایی است که دارای پتاسیم می باشند ولی اکثر پتاسیم‌های موجود در خاک به صورت تثبیت شده وجود دارد و به کندی از کاین جدا شده و وارد محلول خاک می گردد. از طرف دیگر طی سالیان متمادی، گیاهان زراعی مقادیر معتنابهی از پتاسیم خاک از تخلیه کرده‌اند.و لذا کودهای پتاس ...
نمایه ها:
شدت | 
کمیت | 
ظرفیت | 
محلول | 
خاک | 
همدان | 
گیاه | 

شناخت فرايند‌هاي بيابان‌زايي، عوامل بوجود آورنده و تشديد كننده آن و همچنين آگاهي از شدت و ضعف اين فرايند‌ها و عوامل، امري مهم و ضروري است كه بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. با مطالعه شاخص‌هاي مربوط به هر معيار و يا كمي كردن آنها مي توان ميزان تاثير‌گذاري هر کدام را در روند بيابان‌زايي يک منطقه خاص مشخص نمود. به رغم تعاريف واحد و با مضامين يكساني كه در رابطه با بيابان و بيابان‌زايي در جهان ارائه شده، تا كنون روش مشخص و واحد‌ي جهت طبقه‌بندي بيابان‌ها و همچنين برآورد شدت بي ...

سفیدک پودری سطحی در ایران بعلت شرایط محیطی خسارت زیادی بوجود آورده است این بیماری نسبت به تغییرات درجه حرارت و رطوبت شدت و صفت نشان می دهد و سبب کاهش میزان قند ریشه میشود این بیماری در سال اول و اجرای آن در سه منطقه شمالی شامل قوچان، تیردان و خارج و ناحیه سردسیر مرکزی شامل مشهد، حومه، نیشابور و غربی شامل تربت جام، تایباد، نمونه برداری، انجام شد نمونه هایی از مرحله فرم مبنی و تشکیل کلسیترسیوم ملی اول ناحیه آبان جمع آوری گردید. ...

خشکسالی رویدادی اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت، استمرار، شدت و وسعت منطقه تحت‌تاثیر و تسلط آن دارد که می‌تواند کوتاه و کمتر زیانبخش یا طویل المدت، شدید و کشنده باشد. یکی از مهمترین مراحل سنجش و اندازه‌گیری خشکسالی تعیین سنجه‌هایی به منظور تحلیل شدت، مدت و فراوانی خشکسالی است. در این مطالعه استان چهارمحال و بختیاری که حدود 55% از مساحت حوزه آبخیز کارون یک را به خود اختصاص می‌دهد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده‌های مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک ...

امروزه قابل استفاده بودن فسفر خاک برای گیاه معمولا بر اساس تعیین کمیت فسفر استخراج شده به وسیله عصاره گیاههای شیمیایی ارزیابی می شود . اهداف این تحقیق عبارت بود از تعیین روابط شدت - کمیت جذب فسفر دربرخی خاکهای آهکی استان اصفهان و مقایسه شاخصهای شدت ، کمیت و ظرفیت بافری در پیش بینی جذب فسفر به وسیله گیاه . بدین منظور از خاک سطحی 11 نقطه مختلف استان اصفهان که دارای گستره ای از خصوصیات موثر بر جذب فسفر بودند نمونه برداری انجام گرفت . سپس در نمونه های فرعی فسفر محلول در کلسیم کلر ...