عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح، در شرایط خاکهای رسی و شنی با رطوبتی بین 16-14 درصد، میزان تاثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر مقاومت کششی، برگردان خاک ، مقاومت ویژه توان مالبندی موردنیاز گاوآهن برگرداند از سه خیش سوار شونده اندازه‌گیری و مورد بررسی قرار گرفته است . در اجرای این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار(سه سرعت و سه عمق) در سه تکرار (مجموعا27 کرت) استفاده گردید. نتایج آزمون نشان داد که عمق شخم و سرعت پیشروی دو عامل بسیار موثر بر روی‌مقاومت کششی گاوآهن ...
نمایه ها:
خاک | 
سرعت | 
شخم | 
رطوبت | 
کشش | 

در دیمزارهای ایران با اعمال روش‌های غیر اصولی و عدم بکارگیری ادوات مناسب خاک‌ورزی نه تنها بستر بذر خوبی تهیه نمی‌شود بلکه روز به روز موجب تخریب چنین اراضی نیز میشود. لذا به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف خاک‌ورزی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم و تعیین روش مناسب خاک‌ورزی با مناسب‌ترین ادوات،‌این طرح با 5 تیمار در 4 تکرار بر اساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) در مناطق سردسیر (کردستان و همدان) به مدت 4 سال (در دو فاز) و در مناطق گرمسیر (خوزستان و گچساران) به م ...

بررسی و مقایسه اثر ادوات مختلف شخم در میزان حفظ ذخیره رطوبت در سیستم آیش گندم دیم و همچنین عملکرد محصول، کاربرد ادوات مختلف شخم شامل: دیسک ، گاوآن قلمی، گاوآهن برگردان، پنجه غازی - علف‌کش و شاهد (بدون شخم) در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مناطق دیمکاری شمال خراسان (بجنورد) مورد مطالعه قرار گرفت ، آزمایش در کرتهایی به ابعاد 10 × 40 متر انجام گرفت ، زمین مورد تحقیق در سال قبل زیر کشت گندم بود. سال اول عملیات آیش در پائیز سال 72 کلیه کرتها با گاوآهن قلمی شخم خورد. ...
نمایه ها:
گندم | 
شخم | 
آیش | 

این طرح در قلب اسپلیت بلوک با شش تکرار انجام شد که در آن اثر نوع شخم در قالب فاکتور B و در دو سطح بررسی و نهایتا نتایج زیر حاصل گردید. در مورد ذرت مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی نشان داد که ماده خشک و عملکرد دانه ذرت در سیستم‌های مختلف شخم تفاوت معنی‌داری نداشتند. رقابت و تداخل علفهای هرز با گیاه زراعی ذرت موجب شد که ماده خشک و عملکرد دانه در تیمارهای بدون علف‌کش نسبت به تیمارهای علف‌کش کاهش نشان دهد. در مورد جو، مقایسه روشهای مختلف خاک‌ورزی نشان داد که ماده خشک و عملکرد دانه ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
ذرت | 
شخم | 
خاک | 

سیستمهای تناوبی غله و مرتع در استرالیای جنوبی موجب افزایش تولید غله و علوفه دام و نیز بهبود حاصلخیزی خاک گردیده است (2،1). این روش زراعت در بسیاری از کشورهای با آب و هوای خشک به اجرا در آمده است (4،3) و نتایج رضایت بخش در تولید علوفه ، گندم و ارتقاء حاصلخیزی خاک به همراه داشته (5،4). شخم حداقل موجب بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک گردیده و عملکرد محصول را در زراعت بالا برده است (6). کشور ما با دارا بودن سطح زیاد تحت کشت دیم (62 درصد سطح کشت سالانه) که عمدتا" (70 د ...

به منظور آماده سازی اراضی زراعی آبی، عملیات مکانیکی روی خاک، با گاوآهن برگردان دار انجام می شود. میزان تأثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر مقاومت کششی، برگردان خاک، مقاومت ویژه و توان مالبندی مورد نیاز گاوآهن برگردان دار سه خیش سوار شونده، در شرایط خاکهای رسی شنی با رطوبت 14 تا 16 درصد، در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار در سه تکرار اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. عمق شخم و سرعت پیشروی دو عامل بسیار موثر بر روی مقاومت کششی گاوآهن برگردان د ...

این آزمایش روی دو واریته برنج به شرح ذیل اجرا میگردد: رقم موسی طارم عمق شخم 15 سانتی متر NP X X توصیه شده رقم قشنگه عمق شخم 25 سانتی متر ...

در این طرح که بصورت استریپ پلات با 4 تکرار به اجرا درآمد، عامل افقی اجرا یا عدم اجرای شخم با 4 سطح (شخم بهار+ شخم پائیز، فقط شخم پائیز، فقط شخم بهار و فقط چیزل) و عامل عمودی در سطح 3 سطح دیسک زنی (1، 2 و 3 بار دیسک) بود . نتایج تجزیه واریانس سال اول نشان داد که دربین تیمارهای آزمایش تنها اثر شخم زنی برعملکرد در سطح آماری 5% معنی دار بود وسایر صفات عکس العمل معنی داری به تیمارهای اجرا شده نشان ندادند . بر این اساس تیمار شخم پائیزبه تنهایی با ‏‎Kg/ha‎‏ 3221 بیشترین و استفاده از ...
نمایه ها:
شخم | 
بذر | 

یکی از عوامل مهمی که در کارآیی تراکتور موثر می‌باشد عمق شخم در حین کار است .شاخص اصلی که در این رابطه سنجیده می‌شود نیروی کششی تراکتور می‌باشد ولی تنها عمق شخم نیست که در تغییرات نیروی کشش تاثیر می‌گذارد بلکه نوع خاک ، درصد رطوبت خاک ، عرض کار و دیگر عوامل نیز موثرند.لذا در این طرح مکانیزم و سیستمی طراحی خواهد شد که می‌توان عمق شخم را لحظه به لحظه ضبط کرد و سپس بررسی اثر عمق شخم در نیروی کششی در نهایت کارآئی تراکتور را بررسی کرد.در این طرح عمق شخم چند نوع خاک‌ورز اولیه با است ...