عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شته پنبه بنام علمی Aphis Rossvpii یکی از آفات مهم مزارع پنبه در مناطق گرگان و گنبد محسوب می‌گردد. برای کنترل شته پنبه ضمن بررسی تاثیر روشهای زراعی ، بهزراعی و بیولوژیکی ، انجام مبارزه شیمیائی نیز به منظور تکمیل روشهای فوق ضرورت پیدا می‌کند. لذا به منظور تعیین سموم موثر جدید و مقایسه آنها با سموم متداول در منطقه برای کنترل این آفت آزمایشات سموم بطریقه زمینی و بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شاهد جمعا 6 تیمار در چهار تکرار در مزرعه پنبه آلوده پس از تصویب طرح به مورد اجراء گذا ...

در سال جاری در هر یک از ایستگاههای تحقیقاتی هاشم‌آباد (گرگان) و کارکنده (کردکوی) دو مزرعه جهت کشت پنبه با رقم ساحل انتخاب و تغییرات جمعیت شته پنبه مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به آماربرداریهای انجام شده فعالیت شته پنبه از اوایل فصل بهار روی گیاهان جالیزی شروع شده و با شروع کشت پنبه و سبز شدن آن مزارع پنبه را مورد حمله قرار می‌دهد. این شته در مزارع پنبه منطقه هاشم‌آباد از دهه سوم مرداد تا دهه سوم شهریور ماه در منطقه کارکنده از نیمه دوم منطقه هاشم‌آباد تا نیمه اول شهر ...

شته پنبه یکی از آفات مهم مزارع پنبه منطقه استان گلستان محسوب می‌شود به منظور دستیابی به یک ترکیب جدید از سموم بر علیه شته پنبه جایگزین کردن آن بجای سموم کم اثر در منطقه این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار در مزرعه پنبه منطقه علی‌آباد که دارای آلودگی یکنواختی به آفت و دارای جمعیت مناسب دشمنان طبیعی مهم بود آزمایش انجام شد. آماربرداری قبل و بعد از سمپاش طبق روش تحقیق از جمعیت شته و دشمنان طبیعی مهم ثبت و در جداول مخصوص ثبت گردید. میزان محصول مصرفی ب ...

شته یکی از آفات مهم مزارع پنبه در منطقه گرگان و دشت محسوب می‌گردد و در شرایط جوی مناسب با تراکم قابل ملاحظه‌ای در مزارع پنبه فعالیت دارد. به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ تعادل طبیعی و کاهش دامنه مصرف سموم شیمیائی سنجش میزان تحمل یا حساسیت ارقام مختلف پنبه در شرایط آب و هوائی متنوع کشور ضرورت پیدا می‌کند. در این طرح تعداد ده رقم پنبه در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . و وضعیت آلودگی در تکرارها از نظر تعداد پوره-بالغ بدون بال و بالغ بالدار ش ...
نمایه ها:
پنبه | 

شته یکی از آفات مهم مزارع پنبه منطقه گرگان و دشت محسوب می‌گردد و شرایط جوی مناسب با تراکم قابل ملاحظه‌ای در مزارع پنبه منطقه فعالیت دارد. شته پنبه در منطقه کارکنده (کردکوی) از نیمه دوم مرداد ماه تا نیمه اول شهریورماه و در منطقه هاشم آباد (گرگان) از دهه سوم شهریور ماه در مزارع پنبه جمعیت شته به حداکثر اوج خود می‌رسد این شته در منطقه دارای دشمنان طبیعی مهمی بوده و جمعیت شته پنبه را تا نیمه اول مرداد ماه کاملا همپوشانی کرده و بعد از آن جمعیت حشرات مفید با یک اختلاف یک هفته تا ده ...
نمایه ها:
پنبه | 

به منظور پرورش انبوه بالتوریها در انسکتاریوم مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان در اوایل اردیبهشت ماه 1373 نخستین جمعیت از حشرات بالغ بالتوری از منطقه فاضل‌آباد و از روی بوته‌های گندم آلوده به شته جمع‌آوری گردید. بالتوریهای جمع‌آوری شده پس از انتقال به انسکتاریوم در ظروف پلاستیکی استوانه‌ای شکل که جدار داخلی آنها به وسیله مقوای مشکی پوشانیده شده بود قرار داده شدند. جهت تغذیه بالتوریها از مخلوط مخمر ساکاروز کلروز که با مقدار کافی آب به صورت خمیر درآمده و سپس بر روی یک تکه مقوا قرار دا ...

بالتوری ها از حشرات شکارگری هستند که در برنامه های مبارزه بیولوژیک به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان بالتوری سبز بیشترین توجه را به عنوان یک عامل مبارزه بیولوژیک امیدبخش در رها سازی علیه آفات گلخانه و مزرعه به خود جلب نموده است . در تحقیق حاضر دو روش رها سازی تخم بالتوری 1- پاشیدن تخم به صورت مخلوط با خاک اره نرم به عنوان ماده حامل تخم و 2-استفاده از کرایزوبگ (کیسه های توری مخصوص ) مقایسه شده اند . آزمایش ها در آزمایشگاه و گلخانه انجام شد .با تعیین بهتری ...
نمایه ها:
حشره |