عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی هفت گونه شته متعلق به دو زیر خانواده از خانواده Aphididae جمع‌آوری گردید که در بین آنها شته سبز مرکبات با 82 درصد از کل جمعیت شته‌ها گونه غالب بوده و بیشترین جمعیت را داشت و فعالیت آن در تمام طول سال مشاهده گردید. شته سیاه مرکبات با 14 درصد جمعیت از نظر فراونی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و از بهار تا اواسط پاییز روی مرکبات فعالیت داشت . سایر شته‌های مرکبات مجموعا 4 درصد از کل جمعیت شته‌ها را شامل بودند. منحنی‌های رسم شده تغییرات جمعیت شته‌های مرکبات از اردیبهشت ...

شته پنبه بنام علمی Aphis Rossvpii یکی از آفات مهم مزارع پنبه در مناطق گرگان و گنبد محسوب می‌گردد. برای کنترل شته پنبه ضمن بررسی تاثیر روشهای زراعی ، بهزراعی و بیولوژیکی ، انجام مبارزه شیمیائی نیز به منظور تکمیل روشهای فوق ضرورت پیدا می‌کند. لذا به منظور تعیین سموم موثر جدید و مقایسه آنها با سموم متداول در منطقه برای کنترل این آفت آزمایشات سموم بطریقه زمینی و بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شاهد جمعا 6 تیمار در چهار تکرار در مزرعه پنبه آلوده پس از تصویب طرح به مورد اجراء گذا ...

نتیجه بررسیهای انجام شده نشان میدهد که فعالیت حشرات مفید حدود یک هفته الی ده روز پس از یک پیک جمعیت شته‌ها به حداکثر اوج خود می‌رسد که بتدریج باعث کاهش جمعیت شته می‌گردد و اگر از مقدار خسارت وارده صرف‌نظر شود دشمنان طبیعی قادر می‌باشند که جمعیت شته را به حد زیر آستانه اقتصادی خسارت کاهش دهند. از عوامل میکروبی شناسایی شده از روی شته سبز گندم قارچ Erynia necophidis remaudliere & hennebert. در شرایط خاص فعالیت چشمگیری داشته است . با نتایج بدست آمده در شرایط کنونی و با توجه به فع ...

استفاده از مواد غیرشیمیایی در امر مبارزه با آفات و امراض گیاهی از قدیم‌الایام مورد توجه کشاورزان بوده است امروزه که با استفاده از مواد شیمیایی نه تنها مشکلات حل نشده بلکه باعث طغیان آفات و توسعه و اشاعه بیشتر بیماریهای گیاهی شده است انقوزه ماده‌ایست که گیاه کما استخراج میشود و از قدیم‌الایام و حتی امروزه در بعضی از روستاها، کشاورزان در موقع آبیاری در مدخل ورودی مزرعه قرار می‌دهند. صمغ گیاه کما در منطقه جنوب خراسان جمع‌آوری و با همکاری آزمایشگاه آفت‌کشهای موسسه تحقیقات آفات و ...