عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسیهای سال 1370 - 1368 در باره خسارت شب پره خرنوب نشان داد ، که این حشره که از مغز پسته در باغ و انبار تغذیه می‌نماید همان کرم گلوگاه انار است و برای پسته ایران آفت جدید محسوب می‌شود. فعالیت شب پره خرنوب در باغهای پسته از اواخر ماه تیر همراه با تشکیل مغز و ایجاد ترکیدگی در پوسته رویی دانه‌های پسته روی درختان شروع می‌شود. جمعیت حشره و میزان خسارت آن هماهنگ با افزایش دانه‌های رسیده و شکاف دار سیر صعودی دارد ، فعالیت آن در ماههای شهریور و مهر به حداکثر می‌رسد. تخمگذاری حشره بص ...

در کشور عراق در شرایط صحرایی کرم گلوگاه انار روی محیط غذایی مصنوعی 4 نسل و روی میوه انار 4 تا 5 نسل در سال ایجاد می‌کند. زمان لازم برای نشو و نمای حشره از مرحله تخم تا حشره بالغ روی محیط غذایی مصنوعی برای 3 نسل اول از 41 تا 59 روز متغیر است . متوسط درصد آلودگی از 20 در نسلهای اول به بیش از 80 در نسلهای بعد افزایش می‌یابد. آلودگی شدید در نواحی جنوب مرکزی عراق مشاهده شده است . ...