عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : ترسیم نمودارهایی به منظور نشان دادن میزان استفاده از استودیو "ضبط" "تولید حقیقی" و همچنین استفاده از استودیو برای صدابرداری و امپلکس در ماههای فروردین - اردیبهشت - خرداد - تیر. در نمودار شماره 1 فعالیتهای تولیدی در تیرماه بیشتر از سایر ماهها بوده است . نمودار شماره 2، زمان "استفاده از استودیو" و "ضبط" در 4 ماه سیر صعودی داشته است ، ولی میزان تولید، سیر صعودی یکنواختی نداشته و در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است . نمودار 3، کارائی در ماه اردیبهشت بیشتر از ...
  
نتایج این بررسی بدین ترتیب است : -1 بخش خبر ساعت 22: 30 شبکه دوم سیما در بین افراد پانزده سال به بالای ساکن تهران، همواره بین 1 الی 3 درصد بیننده دارد. -2 در سطوح مختلف ، یافته‌ها نشان می‌دهد که مخاطبان این بخش خبر را بیشتر افراد شاغل، سطح تحصیلی عالی، گروه سنی 50 ساله به بالا و مردان تشکیل می‌دهند -3 61 درصد از مخاطبان بالفعل بخش خبر ساعت 22: 30، طی مقاطع مورد بررسی صرفا بیننده این بخش خبر بوده و به سایر بخشهای خبر صدا یا سیما توجه نکرده‌اند. -4 41 درصد از مخاطبان خبر ...

برای بررسی نظرات بینندگان، پرسشنامه‌هایی تهیه شد و تعداد کل افرادی که به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند 484 نفر بود که از این عده 65 درصد برنامه‌های شبکه دوم را می‌دیده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که زنان و مردان با تحصیلات متوسطه و عالی بیشترین بیننده شبکه دوم بوده‌اند و افراد بیسواد کمترین درصد بیننده را تشکیل می‌داده‌اند. طبق این بررسی، برنامه‌های مجلس ، فیلم سینمایی، اخبار شبکه، مصاحبه و میزگرد بیشترین تعداد بیننده را در بر داشته است . بعضی نواقص و اشکالات مطرح شده توسط بینند ...

از مجموع اطلاعات به دست آمده میتوان خلاصه‌ای بشرح زیر ارائه داد: 725 درصد جامعه مورد مطالعه را کسانی تشکیل می‌دهند که تمایل به پخش برنامه صبحگاهی داشته و فرصت تماشای آنرا نیز دارند. عمده‌ترین مسایلی که طرح آنها در برنامه از طرفین موافقین پخش برنامه صبحگاهی خانواده پیشنهاد شده است مسایل مربوط به خانه و خانواده، تعلیم و تربیت فرزند، آشپزی، مسایل بهداشتی و بهداشت کودک است . 71 درصد موافقین پخش برنامه صبحگاهی خانواده بلند که در یک برنامه چند مسئله متفاوت مورد بحث و ب ...

به منظور آنکه برای برنامه‌سازان و مسئولین هر یک از شبکه‌ها معلوم شود که تا چه اندازه به اهداف مورد نظر خود نزدیک شده‌اند، بویژه با توجه به هزینه هنگفتی که برای تهیه و پخش یک برنامه تلویزیونی صرف می‌شود، آگاهی از وضعیت برنامه‌های مربوط به خود، به منظور مقایسه آن با وضعیتی که از قبل، برای هر برنامه متصور بوده‌اند، ضروری بنظر می‌رسد. بر همین اساس ، بررسی حاضر، به تعیین وضعیت هر یک از برنامه‌های شبکه اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. با در نظر گرفتن مسئله فو ...

در این پژوهش بررسی جایگاه و عملکرد. شبکه‌های تلویزیونی 1 و 2 و 3 در سال 1374 از سه جهت صورت گرفته است . 1) بررسی اهداف و وظایف تعیین شده هر یک از شبکه‌ها براساس دیدگاه حضرت امام (ره، مقام رهبری، متون حقوقی و تعاونی مصاحبه‌ها و سخنان مطرح شده توسط مسئولان و دست‌اندرکاران 2) بررسی کل برنامه‌های پخش شده به وسیله هر یک از شبکه‌ها در 9 ماهه نخست سال 1374 با توجه به محتوای برنامه‌ها، اهداف ، منشاء و برنامه‌ها و نوع مخاطب آنها. 3) مقایسه میان اهداف و وظایف تعیین شده بر ...

همزمان با برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید رجائی و شهید باهنر و به مناسبت هفته دولت ، از تاریخ دوم الی نهم شهریور سال 1371، پانزده ویژه‌برنامه از شبک اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. هدف از انجام این بررسی توصیف عینی محتوای برنامه‌های ویژه هفته دولت از جهت پرداخت به موارد مختلف و زمینه‌های مختلف عملکرد دولت است . برای دستیابی به این هدف به موارد زیر پرداخته شده است : - تعیین سهم زمانی برنامه‌های ویژه سازمانهای مختلف دولتی در دو شبکه 1 و 2 - تعیین سهم ز ...