عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه، رده‌ای از جریان‌های شبکه به نام جریان‌های شبکه مولد پویا مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن، جریان بدست آمده به صورت پویا در یک گره منبع تولید می‌شود و به طور پویا به یک گره مقصد می‌رسد، محدودیت‌های کمان- جریان، پارامترهای ظرفیت کمانی، هزینه‌های انتقال و عرضه/ تقاضای گره‌ها همگی توابعی از زمان هستند. چون در این نوع از شبکه‌های جریان، عرضه‌ها، با زمان تولید می‌شوند و جریان نیز به طور پویا با زمان جذب می‌شود، این رده از شبکه‌های جریان را شبکه جریان‌های مولد پویا ...

در یک مسأله بهینه سازی توسعه یافته، جواب شدنی °x برای مسأله بهینه سازی p داده شده است و هدف تغییر توسعه یافته °x می باشد، به طوری که بهترین بهبود را در تابع هدف ایجاد کند. در این پایان نامه، این نظریه روی شش مسأله معروف شبکه جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا نشان می دهیم مسأله مینیمم هزینه جریان توسعه یافته و مسأله ماکزیمم جریان توسعه یافته را می توان با استفاده از تعدیل سازی لاگرانژی و عمل جستجو حل کرد. همچنین توسط تعدیل مسأله مینیمم درخت پوشای توسعه یافته به مسأله م ...

در این پایان نامه، مسأله‌ی کمترین هزینه‌ی معکوس را در دو حالت بررسی می‌کنیم.در حالت اول، با کمترین تغییرات، بردار هزینه را اصلاح می‌کنیم تا جریان شدنی x0 به شکل جریان کمترین هزینه درآید و این اصلاح را به وسیله‌ی فاصله‌ی همینگ وزن‌دار اندازه گیری می‌کنیم. برای این حالت، دو مورد تجمعی و min-max را در نظر می‌گیریم و برای مورد اول نشان می‌دهیم که APX-سخت است و برای مورد دوم الگوریتم قویاً چندجمله‌ای را ارایه می‌دهیم.در حالت دوم، مسأله‌ی کمترین هزینه‌ی معکوس ظرفیت را در نظر می‌گی ...

.در این پایان‌نامه مسأله ماکزیمم جریان مقید را بررسی می‌کنیم.‎ در این مسأله در یک شبکه جهت‌دار با ظرفیت ‏و ‎‎با هزینه یال معین ، ماکزیمم جریان را روی مسیر جهت‌دار طوری ارسال می‌کنیم که مجموع جریان از بودجه‌‎‎ تعیین شده D تجاوز نکند‎.‎ برای این منظور ‎‎چند الگوریتم بررسی می‌کنیم که بهترین آنها در زمان ‎ ‎‎‎ O(n^2 m lognC)) ‎ ‎اجرا‎ می‌شود.‎ ...

در این پایان نامه ، برای حل مسئله طراحی شبکه های ظرفیت دار با قابلیت ماندگاری به ارایه الگوریتمهای کارا می پردازیم. فرض کنید یک شبکه و تقاضاهای میان جفت گره ها، داده شده باشند . هدف ما نصب مضارب صحیح از ظرفیت روی یالها و مسیریابی تقاضا است به گونه ای که هزینه کلی شبکه مینیمم شود. یک شبکه، با قابلیت ماندگاری نامیده می شود هرگاه همه تقاضاها بتواند تحت خرابی هر یک از یالهایش ، مسیر یابی مجدد شود. ما یک روش که از الگوهای خرابی جریان برای مسیریابی مجدد جریان منقطع شده استفاده می ...

در این پایان نامه الگوریتم سیمپلکس نقطه بیرونی شبکه(NEPSA)و الگوریتم سیمپلکس نقطه بیرونی شبکه دوگان(DNEPSA) برای مسأله شبکه جریان با کمترین هزینه(MCNFP)به طور تحلیلی ارائه می شود. NEPSA یک اصلاح از الگوریتم سیمپلکس شبکه کلاسیک و تقریباً یک ترکیب مشترک از همه ی الگوریتم های نوع سیمپلکس است. این الگوریتم، دو جریان را محاسبه می کند که یک جریان اساسی است اما همیشه شدنی نیست و دیگری شدنی است اما همیشه اساسی نیست. برخلاف الگوریتم سیمپلکس اولیه شبکه NPSA، جریان اساسی تشکیل دهنده در ...

در این پایان نامه به بررسی ضرورت های سرمایش الکترونیکی، کاربردها و تکنیک های آن پرداخته شده است. در حالت کلی دو نوع سرمایش موجود می باشد. 1- سرمایش قطعات الکترونیکی از جمله سرمایش به کمک چاهک های حرارتی، مایعات، روش مستغرق کردن و پمپ حرارتی را می توان نام برد.2- سرمایش محفظه که راه حل ها ی آن عنوان گردیده است که می توان به روش های حل دستی، روش مکانیک سیالات محاسباتی و روش شبیه سازی شبکه جریان پرداخت. در این بین یک راه حل به عنوان روش شبیه سازی شبکه جریان بیان شده است که مسیر ...

در این پایان نامه مساًله‌ی شبکه جریان با هزینه‌ی ثابت روی یال‌هارا درنظر گرفته و تابع هدف را با یک تابع قطعه‌ای خطی مقعر تقریب میزنیم. برای حل مساًله‌ی شبکه جریان با هزینه‌ی ثابت یک الگوریتم ابتکاری ارایه می‌دهیم، الگوریتم نیاز به یافتن جواب دقیق مساًله‌ی قطعه‌ای خطی مقعر دارد که NP-سخت هستند، بنابراین نشان میدهیم که مساًله‌ی قطعه‌ای خطی مقعر معادل مساًله برنامه ریزی دو خطی است و در ادامه با استفاده از فرآیند پویای یبه روز کردن هزینه مینیمم موضعی مساله برنامه ریزی دو خطی حاصل ...

در این مساله، یک شبکه داده شده است که در آن، هر یک از کمان‌ها دارای ظرفیت و هزینه ممانعت مثبتی می‌باشند. در این‌جا، بازدارنده اقدام به ممانعت از جریان در زیرمجموعه‌ای از یال‌های شبکه می‌نماید، به گونه‌ای که بیشترین جریان از گره مبدا به گره مقصد را در شبکه باقیمانده می‌نیمم نموده و در ضمن، هزینه ممانعت یال‌ها نیز از بودجه در دسترس فراتر نرود. در ادبیات نشان داده شده است که این مساله NP- سخت است. در این رساله، ابتدا به بیان نامعادلات معتبر شناخته شده برای مساله می‌پردازیم و ...