عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مطالعه با استفاده از نظرات کارشناسان و پزشکان مدیر شبکه بهداشتی در مورد مشکلات مدیریتی شبکه، روش علمی تصمیمگیری سازمانی برای مدیران رده میانی و بالای خدمات بهداشتی-درمانی کشور تدوین و استراتژی های مناسب سازمانی تهیه گردید. مشکلات مشهود سازمانی در شبکه با همکاری کارشناسان مدیریتی معاونت بهداشت استان ریشه یابی شد. مدلهای تصمیم گیری برای هر مشکل تهیه گردید. قضاوت کارشناسان و پزشکان شاغل در سطوح مختلف در مورد مشکلات مدیریتی تشکیلات شبکه بعنوان منبع اطلاعات و مدل شناختی مورد ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.