عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی میدانی 383 نفر ازدانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 89-1388 با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.سلامت اجتماعی دانشجویان به صورت توزیع تقریباً نرمال و در حدمتوسط به دست آمده است.بین شبکه های اجتماعی، منابع حمایت اجتماعی شبکه ها، ارتباط شبکه ای و پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجو با میزان سلامت اجتماعی او ارتباط معنی دار آماری به اثبات رسید و در تحلیل رگرسیونی متغیرهای وارد شده د ...

در این پژوهش چهارچوبی جهت طراحی و پیاده سازی سایتهای شبکه اجتماعی علمی پیشنهاد میگردد. روش تحقیق مورد استفاده، روش عملی- تحقیقی میباشد که با معرفی یک متدولوژی جهت طراحی و پیاده سازی سایتهای شبکه اجتماعی همراه شده است. این رساله گامی است در جهت استفاده از پتانسیل سایتهای شبکه اجتماعی، برای انجام فعالیتهای علمی. در دنیای امروز و با گسترش مقبولیت سایتهای شبکه اجتماعی از سوی کاربران اینترنت، فقدان چنین بسترهایی در محافل علمی و آکادمیک احساس میگردد. در حال حاضر بسیاری از مردم از ...

آمار و ارقام نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته‌اند، بنابر آمارهای الکسا، فیس بوک و یوتیوب که گونه‌هایی از رسانه‌های اجتماعی هستند بعد از گوگل پر بازدیدترین سایت‌های جهان بوده‌اند. شبکه‌های اجتماعی مجازی گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر، فارغ از محدودیت‌های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‌دهند. بر اساس آمار سایت الکسا، جذابیت ش ...

مسائل اجتماعی تابعی از عوامل مختلفی می باشند، پدیده اجتماعی اقدام به خودکشی نیز از این امر مستثنا نیست و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که یکی از این عوامل شبکه اجتماعی می باشد. ترکیب شبکه های شخصی شامل اعضای خانواده، خویشاوندان، همسایگان، دوستان و همکاران است. چنانچه افراد نتوانند از کارکرد حمایتی شبکه اجتماعی خود استفاده کنند و ارتباط مناسبی با اعضای شبکه خود نداشته باشند در شرایط بحرانی بسیار آسیب پذیر می شوند و احتمال اقدام به خودکشی در آنان افزایش می یابد. پایان نامه حاض ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه ساختار شبکه‌های اجتماعی مجازی درگیر در جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه و شمال‌آفریقا است. با مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی و کشورهای شمال‌آفریقا و خاورمیانه که جنبش‌اجتماعی در آن‌ها رخ داده بود، شبکه‌اجتماعی فیس‌بوک و کشورهای مصر و تونس برای مطالعه موردی انتخاب شدند و روابط فعالان جنبش و نقش آن‌ها در جریان گسترش اطلاعات جنبش‌های اجتماعی مصر و تونس، در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، با رویکرد شبکه‌های کل مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از دو روش مردم‌نگار ...

مقدمه: شکستِ مدلهای متمرکز بر بیولوژی در تبیین و پیش بینی جامع سلامت و بیماری، منجر به در نظر گرفتن اهمیت بالقوه محیط اجتماعی و شبکه های اجتماعی شد. هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه ویژگیهای ابعاد شبکه اجتماعی با سلامت و تعیین نقش آنها در پیش بینی بعد جسمی و روانی سلامت است. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی بود که بر روی 231 بازنشسته سالمندِ عضو کانون های بازنشستگی کشوری و آموزش پرورش شهر کرج انجام شد. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید و ابزارهای مورد استفاده ، چک لیست ...

این تحقیق با هدف "بررسی میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد.جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه‏های علامه طباطبایی، تهران، آزاد واحد تهران مرکز و علوم تحقیقات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جمعیت آماری محسوب می‏شوند تعداد دانشج ...

رویکرد تحلیل شبکه چه در وجه روشی و چه در وجه نظری از جمله رویکردهایی است، که توجه نظریه پردازان زیادی را به خود جلب کرده است؛ اما در کشور ما چندان رونقی نیافته است. این پژوهش با رویکرد نظری و روشی نو، به موضوع شبکه‌ی اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل شهر مشهد می پردازد. تحقیق حاضر در سطح شبکه های خود - محور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مردان متاهل شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ا ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی های شبکه اجتماعی، قدرت اجتماعی و انگیزش به کار است و با استفاده از رویکرد شبکه های کل (کامل) در یک شرکت خصوصی در شهر تهران به انجام رسیده است. چهارچوب مفهومی مطالعه ما بر تمایز قدرت رسمی و غیر رسمی استوار است.در این پژوهش روابط رسمی و غیر رسمی کلیه کارکنان شرکت بررسی ودر 3 سطح کلان، میانی و خرد تحلیل شده است. انگیزش به کار نیز در سه بعد،بعد فردی،بعد شرایط کار و بعد ویژگی های مربوط به کار مورد سنجش قرار گرفت.جمع اوری داده ها با استفاده از ...