عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان مساله ( شرح موضوع پژوهش ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش ) در ?? سال اخیر، بیشتر شرکتها و سازمانهای دولتی به مباحثی همچون تحول سازمانی، بهبود عملکرد، توسعه کارکنان، طرح جانشینی و غیره، با اجرای برنامه های الگوسازی شایستگی توجه کرده اند تا عملکرد کارکنان را با نیازمندیهای شغلی تطبیق دهند. پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و به کارگیری آن در برنامه های توسعه کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که دراین رویکرد نهفته است. واقعیت این است که اگر در سازمانها از ...

امروزه تمرکز کسب وکار از محیط‌های ملی به فراملی انتقال یافته است و مدیران در مقیاس های جهانی ارزیابی و گزینش می شوند. به منظور موفقیت مدیران و رهبران جهانی باید الزامات و شایستگی های مورد نیاز آنها را با مطالعاتی جدی و مدل‌هایی جامع، شناسایی نمود، چرا که این شایستگی ها بر بسیاری از ابعاد عملکرد سازمانی آنان تاثیرگذار می باشند و تقویت آنها ممکن است به اثربخشی سازمان و بهبود عملکرد سازمانی آنان بیانجامد. این شایستگی‌ها شامل دانش، هوش فرهنگی، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی و ... می‌با ...

تعیین شایستگی مرتع برای اهداف مختلف، در جهت مدیریت اصولی و ضامن توسعه پایدار است که بر اساس آن می-توان به انتخاب نوع دام متناسب با مرتع رسید. وسعت قابل توجهی از اراضی استان گلستان را گیاهان شورروی در بر می-گیردکه محل چرای گوسفند و شتر می‌باشد. هدف از این پژوهش تعیین شایستگی مراتع قشلاقی شورروی دشت گمیشان با تیپ غالب Halocnemum strobilaceum- Aleuropus lagopoides بود. این تحقیق با استفاده از روش FAO در محیط سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در منطقه دشت گمیشان استان گلستان صورت پذیرف ...

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان اثربخش ابتدایی بود. روش ‏تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی از نوع توصیفی ‏بود. روش‌های آماری مورد استفاده با توجه به ماهیت مطالعه، آزمون خی دو و فریدمن بودند. جامعه آماری ‏پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در پنج منطقه آموزشی به تعداد 3788 نفر و هر دو جنس ‏‏(3528 زن و 260 مرد)، تشکیل دادند. نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انت ...

هدف این پژوهش ارایه مدل سلسله مراتبی دستیابی به ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس شایستگی-های ارتباطی درون‌فردی و بین فردی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و توسعه‌ای و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی بوده که شامل دو بخش کیفی و کمی است. جامعه آماری آن در بخش کیفی جمعی از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی 17 نفر از جامعه اول و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با استفاده از جدول مورگان 3 ...

شايستگيها و مديريت منابع انساني بر اساس شايستگي در سالهاي اخير در تعداد بسيار زيادي از شرکتها و سازمانها رايج شده است ،گستردگي استفاده از اين مفهوم به تعاريف ،ابزارها و مدلهاو کاربردهاي گوناگون منجر شده است.يک چهارچوب شايستگي وسيله اي براي يک پارچه کردن تمامي فعاليت هاي منابع انساني (از قبيل ارزيابي،توسعه ،ارتقا ،پاداش و...)بر پايه شايستگي‌هايي که منجر به موفقيت سازماني مي‌شوند است.با انتقال اين شايستگها به کارکنان سازمانها مي‌توان آنها را در طراحي مسير شغلي،خود ارزيابي و تدو ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های مدیران واحد‌آموزش شرکت‌های دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد 360 درجه انجام شد. روش این تحقیق مطالعه‌ی موردی و از حیث هدف نیز در زمره‌ی پژوهش‌های کاربردی است. منابع جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش مدیران منابع‌انسانی، مدیران واحد‌آموزش، کارشناسان بخش‌آموزش ومشتریان داخلی شرکت‌های دولتی شهر مشهد در سال 1390 بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه وپرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا جهت شناسایی ش ...

مدیریت بر مبنای شایستگی ها در دهه های اخیر، به محور توانایی سازمان ها برای جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع آنها تبدیل شده است. رویکردهای شایستگی محور یکی از ابزارهای مهم در تقویت و بهبود فرآیندهای مدیریتی است. بنا بر ضرورت رویکرد الکترونیک در آموزش و پرورش و روند فزاینده رشد این امر در آموزش، و بنا بر نقش حیاتی مدیران در ارتقاء کیفی هر سازمان، لازم است مدیران آموزش و پرورش نیز در جهت کسب یا ارتقاء شایستگی های مورد نیاز در عرصه آموزش الکترونیک گام های اساسی بردارند. پژوهش حاضر ...

مدیریت نیروی انسانی از مهمترین مسائل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده‌ای را شامل می‌شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت و گرایش مدیران به شایسته سالاری ، برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده است. در راستای مدل اسلامی و ایرانی پیشرفت جهت تولید علوم انسانی اسلامی و بومی سازی علوم غربی با توجه به فرهنگ ارزشی و دینی حاکم بر سازمانهای ایران اسلامی؛ بنظر می‌رسد، استفاده از مدل‌های دینی، خصوصا مستخرج از نهج البلاغه ...