عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک پروژه موفق، پروژه ای است که در آن نیروی انسانی با شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت کسب و کار و تحقق اهداف راهبردی پروژه را دارا باشد. انتصاب یک مدیر شایسته اهمیت دارد و برای به دست آوردن این مهم، گام اولیه در این حوزه شناسایی شایستگی های کلیدی می باشد. در حالی که سرعت تغییرات در پروژه ها بالا می باشد. الگوی شایستگی، ابزاری مناسب برای مهارت های جدید می باشد . ارتقاء الگوی شایستگی های مدیران پروژه منجر به بهره وری و کاهش هزینه پروژه ها می گردد که این دو به عنوان ...

مرور ادبیات شایستگی حاکی از آن است که حتی اگر آموزش و توسعه شایستگی مدیران برای سازمان ها از اهمیت برخوردار باشد، مشکل بتوان به ابزار کاربردی مناسب در این زمینه دست یافت و کماکان این سئوال وجود دارد که یک سازمان چگونه می تواند مطمئن شود که مدیران خود را به نحو مطلوب و با ابزار مناسب آموزش داده است؟ آیا ابزار و شیوه ارتقاء شایستگی به کار رفته از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار می باشد؟ آیا این توانمند سازی در راستای اهداف، راهبرد و ماموریت سازمان قرار دارد؟ لذا شناسایی، اولیت ...

در این مقاله در ابتدا به بررسی جرئیات مفاهیم مربوط به شایستگی و شایستگی مدیریت پروژه پرداخته و سپس ویژگی های مدل های شایستگی مورد بررسی قرار میگیرند. سپس مدل شش مرحله ای متدلوژثی کسب شایستگی و پیاده سازی عناصر شایستگی سازمان ارائه میشود . برای نمایش پیداه سازی عملی این مدل به طور خلاصه گزارشی از مقایسه بین استاندارد های موجود شایستگی ارائه شده و سپس بر اساس خصوصیات سازمان مورد بررسی استاندارد های مناسب سازمان انتخاب شده اند. ...

امروزه برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم‌ترین و ارزشمندترین هدف سازمان محسوب می‌شود. برای حصول اطمینان از این امر که سیستم آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می‌کند، شایستگی‌ها به کار گرفته می‌شوند. در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگی‌ها تمرکز نمایند. شایستگی به حوزه‌هایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر می‌سازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجا ...

چکیده بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران با شایستگی های فنی، رفتاری و زمینه‌ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران به کوشش: محمدرضا رباط کریمی هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی و اجتماعی مدیران با شایستگی فنی، رفتاری و زمینه‌ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری آن، شامل کلیه کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای ساده 234 نفر انتخاب شد ...
نمایه ها:
competence | 

هدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در کتاب جدیدالتالیف کار و فناوری بر روحیه کارآفرینی دانش آموزان پایه هفتم از دیدگاه دبیران شهرستانهای استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری تمامی دبیران زن و مرد کارو فناوری شهرستانهای استان تهران بوده است. نمونه آماری 100 نفر که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایانی آن به دست آمده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل ...

امروزه اندیشمندان مدیریت یکی از بهترین راهکارها برای موفقیت شرکت‌را تشکیل یک الگوی مناسب شایستگی برای آن می‌دانند. مدیران می‌توانند با توانمندی‌ها و شایستگی‌های خود سازمان‌ها را از چالشهایی که با آن مواجه هستند خارج کرده و آنها را تبدیل به سازمان‌های بهرور و کارا کنند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت توانمندی‌ها و شایستگی‌های مدیران در صنایع و بویژه صنایع کوچک و متوسط ، در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول مولفه‌های‌ ضروری شایستگی‌های مدیران در صنایع کوچک و متوسط ، با توجه ب ...

نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد. نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام‌های کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثر‌بخش، دست یافتن به اهداف فوق عملی نیست. از این رو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود شایستگی‌های مدیریتی را به عنوان پیش-نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.حال سوال اساسی این است که وضعیت مولفه های تشکیل دهنده ی شایست ...
نمایه ها:
توسعه | 

هدف این مطالعه طراحی و تبیین مدل بهینه جذب بر اساس الگوی شایستگی مدیران در صنعت بانکداری کشور است. بدین منظور ابعاد جذب و شایستگی مدیران در صنعت بانکداری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بانک‌ها با استراتژی و فرهنگ مختلف نوع مدل بهینه جذب متفاوت است. در بانکی که استراتژی تدافعی باشد و فرهنگ کنشی داشته باشد، بهترین مدل بهینه جذب، ساخت است. در بانکی با استراتژی آینده‌نگر و فرهنگ تهاجمی، مدل بهینه جذب خرید می‌باشد و زمانی که استراتژی تحلیل‌گر باشد و فرهنگ‌ سازنده، مدل جذب به ...
نمایه ها: