عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی(ره) می باشد. نمونه این پژوهش متشکل از 180 نفر(90 نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند و 90 نفر از دانش آموزان مدارس عادی) دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول این شهر در سال تحصیلی 93- 1392 می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای(مرحله ای) انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی ها پرسشنامه ها‌ی ادراک کنترل راتر و ادراک شایستگی هارتر را تکم ...

هدف اصلي اين پژوهش تبيين شايستگي‌هاي عمومي و اختصاصي مديران مقاطع سه‌گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت-جام مي‌باشد، كه بدين منظور فهرستي از شايستگي‌هاي مورد انتظار از مديران آموزشي مقاطع مورد نظر تهيه شده و سپس بر اساس آن مدلي براي شايستگي‌هاي مورد مطالعه به شيوه پژوهش كيفي و از نوع مطالعه موردي انجام شده است. افراد مورد مطالعه 87 نفر كه 8 نفر آن از رؤسا و کارشناسان مسئول اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت‌جام، 25 نفر از مديران، 19 نفر از معاونين و 26 نفر از معلمان و دبيران و 9 ...

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با شایستگی های شغلی مدیران از دیدگاه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز بوشهر بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز بوشهر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی براساس نوع واحد، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی 155 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس سنجش شایستگی های شغلی با بهره گیری از مقیاس مهارت های مدیران موثر (کامرون و وتن، 1991) و سیاهه شایستگی عاط ...

مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی شایستگی‌های مدیریتی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل که به تعداد 812 نفر بود که از این تعداد 357 نفر زن، و 455 مرد نفر بودند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 261 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داد و از ...

پروژه‌ها به علت گستردگی و ماهیت متفاوتی که از یکدیگر دارند، همیشه در شرایط عدم قطعیت هستند. در همه مراحل حیات پروژه، پروژه‏ها دارای ریسک هستند و دچار تغییرات می شوند. به همین دلیل پروژه‏ها و سازمان‏های پروژه محور به افراد آموزش دیده، حرفه‏ای، متخصص و شایسته نیاز دارند تا به وسیله این منابع انسانی توانمند، بتوانند به اهداف پروژه در زمان تعیین شده با هزینه بودجه‏ریزی شده و کیفیت خواسته شده، دست یابند. شایستگی، ویژگی زیر بنایی مدیر پروژه است که ترکیبی از مهارت و عملکرد، دانش و و ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین الگوی شایستگی کانونی در سطح تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بوده که به روش پیمایشی، و سندی – تحلیلی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ترم‌های 7،6،5 و 8 دانشگاه‌های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی مشهد در سال 1392-1393 می‌باشد. بعد از مرور گسترده متون، الگوی شایستگی کانونی تخصصی دانشجویان، در این پژوهش شامل 11 شایستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخت ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شایستگی (و ابعاد آن: شایستگی فنی، شایستگی ادراکی، شایستگی انسانی و شایستگی سیاسی) و رفتارهای خدمتی کارکنان فرمانداری‌های جنوب استان فارس است. وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین در این است که محقق با توجه به جامعه آماری پژوهش و ماهیت سیاسی آن، علاوه بر سنجش شایستگی‌های فنی، ادارکی و انسانی با رفتارهای خدمتی آنان، شایستگی سیاسی و رابطه آن با رفتارهای خدمتی نیز مورد بررسی قرار داده است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخا ...
نمایه ها:

نشانه رشد و پیشرفت هر جامعه ای اثربخشی سازمان های آن می باشد. بنابراین هر جامعه ای سعی دارد که اثربخشی سازمان هایش را بالا ببرد. تحقیقات فراوانی برای مقایسه اثربخشی در سازمان های بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است. چنین مقایسه هایی با توجه به این پیش فرض انجام می شود که سازمان های دولتی و خصوصی بسیار بهم شبیه هستند که باعث می شود عملکردی که در یک بخش اجرا می شود، انتظار می رود که در بخش دیگر هم اجرا شود. معمولاً به نظر می رسد که بخش خصوصی اثربخش تر می باشد. از طرف دیگر بهترین ع ...

در تحقیق حاضر شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز در سازمان برای موفقیت پیاده‌سازی سیستم هوشمندی کسب و کار مورد نظر می‌باشد. این شایستگی‌ها در دو بعد فردی و سازمانی و از طریق رویکرد مورد کاوی و با پشتوانه مرور ادبیات موضوع شناسایی می‌شوند. برای انجام مورد کاوی، مصاحبه‌هایی با کاربران کلیدی سازمان‌های مشتری محصول «راهکار هوشمندی تجاری» شرکت همکاران سیستم انجام می‌شود و سپس نتایج حاصله جمع‌بندی شده و در قالب پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان به اساتید دانشگاهی و محققین حوزه فناوری اطلاعات ا ...