عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسل شمال تبریز بزرگترین گسل در شمال غرب کشور است که بطول 150km از کوههای میشو تا بستان آباد قابل ردیابی است بیشترین تاثیر آن در شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل گسل تبریز نامیده می شود روستایی 1389 وجود چنین گسلی خطر زلزله را برای شهر تبریز به عنوان قطب صنعتی شمال غرب کشور تشدید می کند با وجود اینکه زلزله به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی بحساب می آید ولی به خودی خود دارای اثرات نامطلوبی نیست آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد عدم پیشگیری از تاثیر آن و عدم آمادگی جهت ...

یکی از شاخص های مهم در بررسی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی، هدایت الکتریکی می باشد،افزایش هدایت الکتریکی نه تنها موجب کاهش کیفیت آب برای شرب می شود بلکه خسارت های جبران ناپذیری را بر روی خاک و کیفیت محصولات کشاورزی وارد می کند. ارزیابی آسیب پذیری به عنوان ابزاری مناسب در تصمیم های مدیریتی حائز اهمیت می باشد. از بین روش های مختلف آسیب پذیری روش شاخص همپوشانی انتخاب گردید و ا ز بین شاخص های مختلف شاخص دراستیک مناسب و سازگار با شرایط منطقه بوده که به عنوان روش پایه تحقیق استفاده ش ...

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فرسایش خندقی و پهنه بندی آن در حوزه آبخیز طرود با روش شاخص همپوشانی انجام شده است. مهم ترین عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی چون شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، کاربری اراضی، فاصله از شبکه راه های ارتباطی، مدیریت اراضی و تاج پوشش انتخاب و سپس نقشههای این عوامل، در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردیدند. نقشه مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی با استفاده از عکس های هوایی و بررسی های میدانی تهیه شد. با روی هم گذاری لایه های مربوط به عوامل فوق الذکر ...

سابقه و هدف : یافتن محل مناسب برای دفن مواد زائد جامد، از ضروریات طرح های توسعه شهری است شهر گنبد با جمعیتی معادل 131108 نفر روزانه 120 تن زباله تولید می کند. این میزا زباله در دوسایت موقت (درحریم رودخانه ) و یک سایت دائم دفع می شود. نفوذ شیرابه و زباله به داخل آب زیرزمینی و رودخانه ، سبب آلودگی و سایر مسائل زیست محیطی، ناشی از این مکان یابی اشتباه بوده است . به لحاظ عملیاتی، کار دفع بهداشتی پسماند، نیازمند مطالعات تخصصی، طراحی و اعمال مدیریت صحیح در مرحله بهره برداری است. رو ...