عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی روی روند رشد، شاحص های فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دو رقم هیبرید ذرت شامل سینگل کراس 704 و تری وی کراس 647 در آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. تیمار الگوی کاشت شامل کشت بصورت معمولی و کاشت دو ردیفه بر روی پشته های عریض بود و تیمار تراکم شامل تراکم های 70000، 80000، و 90000 بوته در هکتار بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش تر ...

در این طرح تعدادی از لاین های دیلوئید مولتی زرم و مندزرم چغندرقند تحت بررسی صفات فیزیولوژیکی از جمله مقدار برولین میزان باز و بسته شدن روزنه ها ، نسبت به ‏‏‎Fm/Fv‎‏ برگها ریزش برگها پس از تنش خشکی و کارائی مصرف اب ‏‎(WUE)‎‏ مقایسه میشوند بهترین شاخص فیزیولوژیکی چغندرقند که در رابطه با صفت مقاومت به خشکی نقش دارد، تعیین می گردد.‎‏ ...

تنش خشکی بعنوان مهمترین تنش غیر زیستی نقش مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در جهان دارد. از ین رو توجه به شاخصهای فیزیولوژیکی و گونه های وحشی جهت اصلاح مقاومت به خشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به منظور بررسی محل کروموزومی نشانگرهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در گونه وحشی آگروپیرون، سری کامل لاینهای افزایشی دیزومیک آگروپیرون و والدهای دهنده و گیرنده در سه فاز مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. ...

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که علیرغم آنکه سه شاخص هدایت روزنه‌ای، پرولین و دمای برگ می‌تواند نشان دهنده شدت تنش خشکی در گیاه باشد ولی اندازه‌گیری دمای برگ از حساسیت بیشتری برخوردار بود که می‌تواند در اثر شدت تنش خشکی در گیاه باشد تکراری بود. در اثر شدت تنش خشکی در اوایل فصل کارآئی فتوسنتزی نیز کاش یافت . ...

متخصصان زراعت معتقد هستند که کاهش نفوذ نور به داخل تاج پوشش گیاهی ممکن است موجب کاهش عملکرد گیاهان زراعی شود . در واقع اگر یک گیاه بخواهد از نور خورشید به طور کارآمدتری استفاده کند ، بایستی حداکثر آن را جذب نماید . بنابراین هر عاملی که جذب نور را افزایش دهد ، موجب افزایش عملکرد گیاه خواهد شد . در این تحقیق ، رابطه بین درصد نفوذ نور در داخل تاج پوشش گیاهی با شاخص های فیزیولوژیک موثر بر روی رشد و عملکرد شامل ‏‎NAR,CGR,LAI‎‏، در تراکم های مختلف 3 رقم هیبرید ذرت در قالب طرح آماری ...

مدلهای گیاهان زراعی باید بتوانند در کمک به برنامه های اصلاح گیاهان و انتخاب زیر گونه مورد استفاده قرار گیرند. مدلها به بازتاب درست و متفاوت بین اثرات محیطی و ژنوتیپی نیاز دارند. یکی از جنبه های مهم رشد گیاه توسعه تاج پوشش است و این مقاله سعی دارد کنترل ژنتیک توسعه تاج پوشش را از نظر کمی با تعریف شاخصهای کلیدی فیزیولوژیک و تعیین مقادیر آنها برای چهار زیر گونه مشخص کند. شاخص های مورد مطالعه عبارتند از زمان حرارتی ‏‎(Termal Time)‎‏ برای پنجه زنی: زمان حرارتی مورد نیاز برای ظهور ...

خشکی عمده ترین عامل محدوده کننده تولیددر گیاهان زراعی به شمار می رود. نظر به اینکه در بسیاری از مناطق زراعی ایران، بروز خشکی همواره با مراحل گل دهی و پر شدن دانه ها در کلزا همزمان است، بنابراین شناسایی ارقام متحمل و مقاوم به خشکی کلزا برای توسعه کشت دانه های روغنی در کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است. خصوصیات فیزیولوژیک متعددی برای ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر مقاومت به خشکی بکار برده شده است، ولی میزان کارآیی آنها مورد سوال می باشد. گزارشهای متعددی حاکی از آن است که کمبود آ ...

به منظور تعیین بهترین سطح کود ازته و فاصله کاشت نشاء (تراکم) برای لاین امیدبخش برنج (لاین 507) در بهار سال 1377 طرح فوق با اعمال فاکتور ازت در سطوح 30، 60، 90 و 120 کیلوگرم ازت خالص در هکتار و فاصله کاشت نشاء (تراکم بوته) d125x25 و d220x20 و d315x30 به اجرا درآمد. آنالیز اولیه تیمارها تاثیر بسیار معنی‌داری را روی عملکرد و اجزا عملکرد دانه نشان داد. مصرف 90 کیلوگرم ازت خالص در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به دست داد و در فاصله کاشت 20x20 نیز بیشترین عملکرد دانه ازت خالص حاصل ش ...