عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مطالعه حاضر، توانایی دو گونه جلبک ماکروسکوپی Enteromorpha intestinalis و Sargassum angustifolium در تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیم، مس و سرب و امکان استفاده از محتوای کلروفیل آنها به عنوان شاخص استرس فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های جلبک و رسوب از 4 ایستگاه ساحلی در محدوده استان بوشهر و در طی دو فصل سرد (بهمن ماه 1387) و گرم (تیر ماه 1388) جمع آوری گردید. فلزات سنگین با کمک اسیدنیتریک غلیظ و داغ استخراج و به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند. استخراج و انداز ...

مطالعه حاضر به منظور شناسایی ماکروبنتوزها وکیفیت اکولوژیکی سواحل بحرکان درخلیج فارس با استفاده ازشاخص های H`، AMBI، BI، M-AMBI، Medocc، Bentix و BOPA براساس جوامع بنتیک بسترهای نرم وگلی انجام شده است. نمونه برداری فصلی از رسوبات 21 ایستگاه در سواحل بحرکان به وسیله گرب van Veen Grab با سطح مقطع 027 /0 متر مربع از پائیز 1387 تا تابستان 1388 انجام شد. با توجه به نقش و اهمیت دانه بندی رسوبات ومیزان کل مواد آلی در پخش و پراکنش موجودات بنتیک این 2 فاکتور نیز مورد سنجش قرار گرفت. طب ...

مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک منابع آب از موضوعات مهم در تحقیقات و بررسی‌های علمی محسوب می‌شود. در این راستا شناسایی هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای زیست محیطی حاکم بر آن، گام نخست این تحقیقات علمی است. ارزیابی وضعیت کیفی آب‌ها از طریق پایش‌های دائم، پایه و اساس برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش آلودگی محسوب می‌شود. از آنجایی که جوامع زیستی نسبت به کیفیت آب حساس بوده و تحت تأثیر عوامل آلاینده قرار می‌گیرند، می‌توانند منعکس کننده کیفیت آب در اکوسیستم‌های آبی باشند. استفاده از ...

فلزات سنگین با توجه به منابع تولید متعدد و پایداری در محیط به عنوان بحران مهم محیط زیستی تلقی می‌شوند. مقدار زیادی از آلاینده‌های معرفی شده به محیط‌زیست در نتیجه شهرنشینی و فرایندهای صنعتی می‌باشد. استفاده از شاخص های زیستی مانند پر پرندگان می‌تواند تصویر بهتری از فراهمی زیستی و همچنین انتقال زیستی آلاینده ها و تاثیر نهایی آن‌ها بر اجزای محیط زیست را نشان دهد. در این تحقیق از پر قمری‌خانگی (Streptopelia senegalensis) به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست شهری استفاده شد. با این هدف ...

کیفیت رودخانه در سال 1388 طی ماه‌های اردیبشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند بر اساس کیفیت شیمیایی، هیدرولوژیک و زیستی (جوامع بزرگ بی‌مهرگان آبزی) ارزیابی شد. در این مطالعه 7 ایستگاه در طول مسیر 25 کیلومتری رودخانه با توجه به عوامل آلوده کننده انتخاب شد. پس از جداسازی و شناسایی نمونه ها، از شاخص های زیستی هیلسنهوف، EPT و شاخص تشابه پیلو برای ارزیابی کیفیت آب استفاده شد. هم چنین از شاخص MMI در محیط GIS استفاده شد که دربرگیرنده 5 شاخص پایه دیگر است. بررسی ها نشان داد که ایستگاه ...

کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) مهمترین آفت انار در ایران و بسیاری از مناطق جهان می باشد. پارامترهای زیستی و فیزیولژیک این آفت روی سه رقم انار شامل ملس دانه سیاه، گبری و شهوار در دمای 1±30 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. روزانه آمار مربوط به مرگ و میر، پوست‌اندازی، ظهور حشرات کامل و جنسیت آن ها یادداشت شد. طول دوره لاروی در حشرات پرورش یافته روی سه رقم ملس دانه سیاه، گبری و شهوار به ...

امروزه، در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور بزرگ بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص های مکمل برای روش های شیمیاییِ تشخیص آلودگی ها شناخته شده است، در این پژوهش، دمای هوا، دمای آب و میزان اکسیژن محلول آب رودخانه به همراه عوامل فیزیوگرافی و هیدرولوژیک اندازه گیری شدند. نمونه ها توسط دستگاه سوربر (30×30 سانتی متر و چشمه تور 200 میکرون) در 7 ایستگاه و 3 تکرار از تیرماه سال 1390 تا آذرماه 1390 به صورت ماهانه، از رودخانه فاروبرومان نیشابور جمع آوری و در فرمالین 4% تثبیت شدند. در کل، 28 ...

به توانایی یک اکوسیستم در حفظ یک جامعه پایدار که شامل ترکیب، تنوع و عملکرد سازمانی موجودات زنده است، یکپارچگی اکولوژیک گفته می‏شود. شاخص‏های یکپارچگی اکولوژیک، تصویری از تغییرات محیط زیست را در بازه زمانی نسبتاً طولانی نشان می‏دهند که باید برای مدیریت دقیق‏تر اکوسیستم استفاده شوند. هدف از این مطالعه سنجش کارایی متداول‏ترین شاخص‏های اکولوژیک، برای ماهیان و بزرگ بی‏مهرگان آبی در ارزیابی رودخانه‏ی تجن است. ماهیان و بزرگ بی‏مهرگان آبی به ترتیب با استفاده از تور ماهیگیری ایستایی و ...

نیاز به داشتن اطلاعات درباره اثر اکولوژیکی پساب‌های آبزی‌پروری امری شناخته شده است و نشان داده شده که تکنیک‌های ارزیابی کیفی آب با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به تنهایی کافی نمی‌باشد. بنابراین می‌توان از شاخص‌های زیستی برای شناخت اثرات اکولوژیکی آلاینده‌های نقطه‌ای استفاده کرد. گروهی از آبزیان متعلق به جوامع گیاهی و جانوری که در داخل و یا روی رسوبات زندگی می‏کنند را بزرگ بی‏مهرگان کفزی می‏نامند و یکی از متداول‏ترین گروه‏های موجودات زنده برای ارزیابی سلامت اکوسیست ...