عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه کیفیت زندگی هدف توسعه پایدار در سطح محلی ، ملی و بین المللی می باشد و آینده بشریت متکی به درک عملی و معنایی سازه هایی خواهد بود که بر کیفیت زندگی تأثیرگذار است . نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش تحقیق ، توصیفی و تحلیلی است . هدف این پایان نامه سنجش تأثیر ابعاد محیطی و اجتماعی بر کیفیت زندگی شهری در بافت های فرسوده شهری و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شرایط کیفی این مناطق می باشد . براین اساس سعی شده با شناخت مفاهیم و بررسی ادبیات نظری ، شاخص ها و مع ...

مسئله محرومیت در کشورهای توسعه یافته هم در محافل دانشگاهی و آکادمیک و هم در محافل سیاسی بحث شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به ندرت به آن پرداخته شده و بیشتر مسئله فقر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که محرومیت یکی از مسائل مهم و مشکل آفرین در کشورها می باشد. از سوی دیگر برای دست یابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه ...

چکیده قرن هاست که مردم به دنبال زندگی خوب بوده اندوانسانها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود،کوشیده اند تا ازاستعدادها وتوانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان وبهترین نحو بهره برداری کنند. جغرافیا از بدو پیدایش خود تاکنون ادعای حل مسائل محیطی ودغدغه ی ارتقاء کیفیت زندگی انسان را داشته است.کیفیت زندگی یک موضوع چندرشته ای وچند شاخه ای است وتا به امروز تعریف جامعی که مورد پذیرش همگان باشد،ازآن ارائه نشده و متأثر از زمان، مکان، ارزشهای فردی واجتماعی کاملا متغییراست .کیفیت ...