عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشکسالی به عنوان پدیده ای خزنده شناخته شده است و بررسی علمی پدیده خشکسالی به منظور برنامه ریزی ومدیریت منابع آب ضروری می باشد. تحقیق حاضر برای پایش و پهنه بندی خشکسالی های هواشناسی در استانخراسان شمالی با استفاده از دو شاخص خشکسالی هواشناسی دهک و شاخص بارندگی استاندارد شده می باشد.برای این منظور از داده های آماری بارندگی ماهانه 17 ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی استان خراسان شمالی بادوره آماری 22 ساله استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش نسبت ها بازسازی آمار ایستگاه ها ا ...

به دلیل نقش حیاتی آب در زندگی انسان، بررسی تأثیرات منفی پدیده تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی خشکسالی یک منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دو دهه آینده با استفاده از شاخص‌های خشکسالی دهک (DI) و بارش استاندارد شده (SPI) پرداخته شد. در ابتدا داده‌های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 تحت سناریوی A2، توسط مدل آماری LARS-WG نسخه 5، ریزمقیاس شدند و توانایی مدل LARS-WG5 در شبیه‌سازی اقلیم گذشته (201 ...