عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP)، توسعه انسانی یعنی" فرآیند بسط انتخاب‌های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی"، شاخص توسعه انسانی (HDI) با تکیه بر این رویکرد اساس اندازه‌گیری آن قرار گرفته است که خود متشکل از سه زیرشاخص: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی است. تحقیق حاضر به بررسی و برآورد شاخص مذکور در ایران و به تفکیک استان در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) پرداخته است. روش بکار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای است. نتایج بدست آم ...

اندازه‌ی بزرگ دولت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته می‌باشد، به‌طوری‌که اغلب بخش‌های اقتصاد در این‌گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت‌ها در این‌گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده‌ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه‌ی دولت آنها قرار می‌گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش‌های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه‌ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه‌ای به بررسی اثر ...

چکیده نظر به ‌این‌که یافتن رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های اساسی کشورها ایفا می‌کند پژوهش حاضر نیز بر آن است تا تأثیر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را طی سال‌های (2010-2000) مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. بدین منظور، ابتدا مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد پانلی لوین لین و چو، بررسی شد که نتایج نشان داد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد جمعیت و شاخص توسعه انسانی در سطح، پایا هستند. سپس، از طریق آزمون هم‌انباشتگی جو ...

بانک‌ها نقش مهمی را در توسعه نظام‌های اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه، رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص از طریق سیستم بانکی بستگی پیدا می‌کند. شبکه بانکی با جمع آوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. اعتبارات درافزایش اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و بنگاه‌های زودبازده، صنایع کوچک و افزایش ارزش افزوده بخش‌ها تأثیرات مث ...

نظریه توسعه پایدار ، در دهه پایانی قرن بیستم ، در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و پسامدرنیسم ، در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثار مخرب بر محیط زیست جهانی ، ملی ، منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت . بی شک برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزی و سیاست صحیح کاربری اراضی ضروری است برنامه ریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان می یابد که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نمی گردد، بلکه چهره ای نازیبا در برابر محیط ز ...

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری، توسعه زیر بنایی و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره‌گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده است که موجب بازبینی دوباره نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا، دولت‌ها با استفاده از فرایند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و با تفکیک اهداف و تخصیص منابع و امکانات موجود بین برنامه ها و فعالیت های مختلف، می کوشند تا زمینه‌های تحقق اهد ...

این رساله در راستای دستیابی به هدف تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزی کشورهای گروه هشت، به بررسی سطح توسعه یافتگی این کشورها طی سال های 1998 تا 2011 پرداخته است.در این تحقیق، شاخص ها و عوامل توسعه، تشریح، ارائه و سنجش شده اند.برای اندازه گیری تغییرات حاصل شده در طی این سال ها، با استفاده از 7 شاخص مشترک، تلفیق تکنیک های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفته است و نتایج زیر حاصل گردیده : در مورد فرضیه اول مبنی بر متفاوت بودم درجه توسعه کشاورزی در میان کشورهای G8، می توان گفت ک ...

از هنگام ظهور علم اقتصاد ديدگاه ‌هاي متفاوتي در مورد جايگاه دولت و مسئله ابعاد دولت، در نظريات توسعه اقتصادي مطرح شده است. تا قبل از دهه 1990 هرگاه احساس مي‌شد واگذاري امور به نهاد بازار نتايج مطلوب را به بار نمي‌آورد، دولت مي‌بايست جايگزين بازار شود و هرجا که واگذاري امور به دولت به نتايج دلخواه منجر نمي‌شد، حکم به جايگزيني بازار به جاي دولت داده مي‌شد. حکمراني خوب مفهوم جديدي است که از اواخر دهه 1990 در ادبيات توسعه اقتصادي مطرح گرديده است. اين مفهوم برگرفته از نظريه نهادگر ...

از زمانی که بحث‌های توسعه میان اقتصاددانان رواج پیدا کرد تعاریف و شاخص‌های مختلفی برای آن بیان شد. از اوایل دهه 60 میلادی که از رشد اقتصادی به عنوان شاخص توسعه نام برده شد تا دهه 90 که انسان و کیفیت زندگی او محوریت توسعه را بر عهده گرفت رویکردهای اعمال شده بر توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بود. در اوایل دهه 90 شاخص توسعه انسانی به عنوان سنجشی برای این موضوع از طرف سازمان ملل متحد مطرح شد و پس از آن همه ساله گزارش‌هایی در این مورد برای همه کشورها توسط ای ...