عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP)، توسعه انسانی یعنی" فرآیند بسط انتخاب‌های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی"، شاخص توسعه انسانی (HDI) با تکیه بر این رویکرد اساس اندازه‌گیری آن قرار گرفته است که خود متشکل از سه زیرشاخص: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی است. تحقیق حاضر به بررسی و برآورد شاخص مذکور در ایران و به تفکیک استان در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) پرداخته است. روش بکار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای است. نتایج بدست آم ...

بعد از انقلاب صنعتي و اختراع و بهبود وسائط نقليه سريع السير و هم‌چنين کوتاه شدن زمان مسافرت و افزايش نسبي درآمد ناشي از رشد اقتصادي، تحولات شگرفي در زمينه گردشگري ايجاد شد، به گونه‌اي که امروزه، اين صنعت بعد از نفت و خودرو سازي در رده‌ي سوم قرار مي‌گيرد. در اهميت آثار اين صنعت بايد گفت، اين صنعت علاوه بر بهبود توليد ناخالص داخلي باعث بهبود فرهنگ، آموزش، امنيت و بهداشت آن ناحيه مي‌گردد. در اين راستا ما با کمي کردن آثار اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي گردشگري در غالب اثر بر شاخص توسع ...

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در کشورهای عضوOECD طی بازه زمانی 2013-2001 صورت گرفته است ...

مناطق مختلف یک کشورعموماً از سطح توسعه یافتگی برابر برخوردار نمی باشد. در برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت وضعیت سطوح مختلف جغرافیایی، قابلیت و تنگناهای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت، ضعف نواحی جهت ارائه طرح ها، برنامه ها و سیاست گذاری ها ضروری است. در این راستا استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی و ... می تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه نواحی از نظر شاخص توسعه انسانی باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع تحلیلی – توصیفی ب ...

سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، از موضوعات مهم در ادبیات علم اقتصاد است به طوری که در نظریات جدید رشد به اهمیت آن به عنوان یک عامل اثرگذار تاکید شده است. از آنجای که بهداشت و سلامت جامعه، آموزش و پرورش و مهارت ها،از مولفه های اصلی توسعه انسانی (HDI) می باشند و به عنوان بخش نرم افزاری رشد و توسعه مورد توجه هستند، در پژوهش حاضر سعی شده است تأثیر این موارد را در قالب مولفه های شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی مورد بر ...

یکی از مباحث اساسی در طراحی نظام برنامه ریزی جامع اقتصادی- اجتماعی، مسئله توسعه متوازن است که می تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود؛ و برای ایجاد این تعادل بین مناطق، برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده که اولین گام آن؛ شناخت نابرابری های نواحی مختلف است. در این بین سطح بندی توسعه، روشی برای سنجش توسعه مناطق است که وضعیت مناطق را نسبت به یکدیگر از نظر سطح توسعه مشخص می کند و در نهایت در برنامه ریزی توسعه مناطق، مناطق نیازمند و کمتر توسعه یافته تعیین و از نابرابری مناطق جلوگی ...

از زمانی که بحث‌های توسعه میان اقتصاددانان رواج پیدا کرد تعاریف و شاخص‌های مختلفی برای آن بیان شد. از اوایل دهه 60 میلادی که از رشد اقتصادی به عنوان شاخص توسعه نام برده شد تا دهه 90 که انسان و کیفیت زندگی او محوریت توسعه را بر عهده گرفت رویکردهای اعمال شده بر توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بود. در اوایل دهه 90 شاخص توسعه انسانی به عنوان سنجشی برای این موضوع از طرف سازمان ملل متحد مطرح شد و پس از آن همه ساله گزارش‌هایی در این مورد برای همه کشورها توسط ای ...

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1980- 2010 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تجارت یا همان درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مستقیم بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی نیز تاثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارند. بنابراین در ایران تجارت خارجی و جریان سرمایه گذاری مستق ...

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد ا قتصادی و توسعه پایدار کشورهای حاشیه خلیج فارس را بررسی می کند. برای این منظور، به کمک دادههای تلفیقی (پنلی) در قال فرضیه کوزنتس، به بررسی رابطه ی میان انتشار سرانه ی دی اکسید کربن به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سرماهی گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعهانسانی، درجه باز بودن ا قتصاد و تراکم شهر نشینی در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی ...