عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر برسی اختلاف شاخص های تنفسی(FVC، FEV1) در گروه های با شاخص های ترکیب بدن (LBM، PF، BMI) و پیکرسنجی(WHR) متفاوت افراد سالم غیرفعال می‌باشد. بدین منظور 150 نفر (سن 22/25±2/93 سال، قد 177/22±6/18 سانتیمتر، وزن 71/64±11/81 کیلوگرم) با میانگبنBMI برابر 22/76±3/14 از دانشجویان دانشگاه اصفهان بطور تصادفی انتخاب شدند. با اسفاده از ابزارهای مربوطه مقادیر قد، سن، وزن ومیزان چربی نقاط مختلف بدن را تعین کرده و سپس توده چربی، بدون چربی بدن و BMI را از طریق آمار توصیفی و ب ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با حالات هویت در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال دوره متوسطه نواحی پنج گانه شهر تبریز بود. در این پژوهش توصیفی همبستگی 240 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز (120 نفر فعال و 120 نفر غیرفعال) به صورت هدفمند شرکت کردند. ابزار بکار رفته شامل پرسشنامه سنجش حالات هویت بنیون و آدامز (بنیون و آدامز 1989)، ترازوی دیجیتال، قدسنج و چربی سنج بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی فی و خی دو و Spss 18 مورد تجزیه و تحل ...
نمایه ها:
هویت | 
فعال | 

از تغييرات مهم دوران بارداري ، افزايش وزن زنان باردار است که يکي از شاخص هاي مهم ارزيابي وضعيت تغذيه مي باشد . وزن گيري دوران بارداري بر اساس شاخص توده بدني(BMI) قبل از بارداري و استاندارد موسسه پزشکي آمريکا (IOM) سنجيده مي شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين وضعيت تغذيه اي BMI مادر در ابتداي بارداري و روند افزايش واحد شاخص توده بدني بدني طي بارداري با سطح روي و آهن سرم در نيمه اول بارداري انجام شد. پژوهش حاضر به روش طولي آينده نگر بر روي 538زن باردار 35-18ساله با سن حامل ...

در این پژوهش 80 نفر به چهار گروه (مردان ورزشکار، مردان غیرورزشکار، زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار) تقسیم شدند. جهت بررسی عادات غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک برای تعیین عادات غذایی دفعات غذاخوردن در طول روز و الگوی معمول مصرف مواد غذایی استفاده ‌شد. جهت بررسی ساختار بدن افراد تحت آزمون، با استفاده از دستگاه ارزیابی ترکیب بدن شاخص‌های توده چربی، آب میان بافتی، آب برون بافتی و همچنین توده بدن (BMI) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 و بر اساس آزمون آما ...

شواهدی حاکی از وجود اختلالات تولید مثلی در مردان با شاخص توده بدنی بالا وجود دارد. مطالعه ما با هدف ارتباط بین شاخص توده بدنی و کیفیت اسپرم، پارامترهای استرس اکسیداتیو سمینال و بیان ژن های, PRM2, PRM1 BAX, BCL و HSP70در اسپرم انزالی مردان صورت گرفت.نمونه های سیمن افراد جمع اوری شده و مردان بر اساس شاخص توده بدنی به 3 گروه نرمال (kg/m225تا20)، اضافه وزن(kg/m230تا25) و چاقkg/m2)30 <) تقسیم شدند. پارامترهای روتین سمینال، سطوح سمینال مالون دی آلدئید، سوپراکسید دسموتاز و گلوتاتی ...

چکیده: مقدمه و هدف : وزن هنگام تولد یکی از مهمترین شاخص های مربوط به مراقبت های دوران بارداری و شناخت وضعیت بهداشتی مادر دو دوران بارداری می باشد. با توجه به فقدان مطالعات مستند و وجود تناقض در گزارشات موجود در زمینه نقش BMI و وزن گیری دوران بارداری در وقوع مشکلات مطرح شده ، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین BMI اولیه مادر و وزن گیری در سه ماهه دوران بارداری و نتیجه تولد صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که به منظور ...

مقدمه: شیوع چاقی در جهان به شدت رو به افزایش است، و افراد را درمعرض خطر بالایی از سلامت قرار می‌دهد و این در حالی است که عوامل روانشناختی دخیل در چاقی به خوبی شناخته نشده‌اند، بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی، تنظیم هیجان و رفتار خوردن در زنان چاق و زنان با شاخص توده بدنی طبیعی پرداخته ایم. روش: در یک مطالعه از نوع علی-مقایسه ای، 150 زن(75 زن چاق و 75 زن با شاخص توده بدنی طبیعی) از بین زنان مراجعه کننده به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر روی عزت نفس، شاخص توده بدنی و خودکارآمدی وزن در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود. روش، جامعه و نمونه آماری: نوع تحقیق حاضر با توجه به عدم انتخاب تصادفی آزمودنی‏ها در قالب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه آماری شامل تمام خانم‏هایی با 25< BMI تعداد 28 نفر انتخاب شدند که در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل تقسیم شدند (هرگروه 14 نفر). در گروه م ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط ترکیب بدنی(شاخص توده بدنی) با ناهنجاری های ستون فقرات (کیفوز، لوردوز و اسکولیوز) در دختران دانشجوی دانشگاه اراک بود.جامعه پژوهش حاضر، شامل دانشجویان دختر دانشگاه اراک مقطع کارشناسی بود. تعداد 190 نفر به صورت داوطلبانه برای شرکت در این پژوهش مراجعه کردند که با توجه به ترکیب بدنی نیاز پژوهش از بین آنها 120نفر با میانگین سنی 46±21 به صورت هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمایه توده بدن بصورت 2(متر)قد/ (کیلوگرم)وزن محاسبه ...