عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری و منطقه ای مستلزم تغییر زیرساخت های سیاسی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است، و باید مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای بر مبنای چارچوب اصول توسعه پایدار فراهم گردد. رساله حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار شهرستان های استان بوشهر می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی شاخص ها و دستیابی به نابرابری ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی، شاخص ...

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت شاخص های توسعه پایدار در ایران و رابطه آنها با برخی از مسائل زنان به عنوان شناخت وضعیت زنان جهت توانمندسازی آنان به عنوان ابزار و اهداف توسعه پایدار ارائه گردیده است. سه رکن اصلی در توسعه پایدار شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که مهمترین مسئله در هر کدام از این شاخص ها، تاثیر جنسیت می باشد. بررسی مسائل زنان نیز با دو شاخص توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان مشخص می شود که در این تحقیق رابطه بین این شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد. در ...

نظریه توسعه پایدار در دهه پایانی قرن بیستم در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثاز مخرب بر محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت . لذا برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیهای صحیح، ضروری است . برنامه ریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان یافت که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نگردید بلکه چهره ای ناپسند در برابر محیط زیست شهری عرضه نموده و پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در زیر س ...

اصولاً توزیع مناسب خدمات برای کاهش نابرابری‌های فضائی و ارتقاء کیفیت محیط زندگی و رسیدن به پایداری شهری مستلزم درک تحلیلی درست از وضع موجود می‌باشد. در عین حال عدم توجه به توسعه پایدار در اغلب کشورها، شهرها را با چرخه نامطلوبی از عدم تعادلهای اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی روبرو کرده، و آنها را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای همچون فقر، نزول کیفیات زندگی، شکاف‌های درآمدی، از هم گسیختگی‌های اجتماعی و بی‌عدالتی در توزیع خدمات مواجه نموده است. ازاین‌رو ضروری است تا بررسی و شناخت شهرها و ...

در این تحقیق سعی شده است که رابطه علیت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی، سال های 1389-1371 بررسی شود. بدین منظور، از روش هم انباشتگی یوهانسن برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران استفاده کردیم و برای تعیین وجود رابطه علی و مشخص نمودن جهت این رابطه بین متغیرهای مورد تحقیق، از روش آزمون علیت گرنجر بهره بردیم. همچنین برای بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای مورد تحقیق، از الگوی تصحیح خطا اس ...

با ورود به عصر اطلاعات بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر دستخوش تحولی عمیق گردید. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به‌وجود آمده است. از این‌رو دولت با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به گسترش دسترسی و ارایه اطلاعات و خدمات دولتی به اقشار جامعه و همچنین خود اجزای دولت می‌پردازد. لذا تحقیق حاضر با روش توصیفی- پیمایشی و با ماهیت کاربردی در پی شناسایی و تبیین وضعیت پدیده پنجره واحد تجاری به‌عنوان یک راهکار ...

از مهم‌ترین ویژگی عصر ما، شهرنشین شدن جمعیت و در پی آن توسعه شهرهای بزرگ و کوچک است. طی دوره‌ی 1990 تا 2030 بیش از 3 میلیارد نفر به جمعیت نواحی شهری اضافه می-شوند که از این میزان،90 درصد در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه خواهد بود (سیف‌الدینی و همکاران،155:1390). افزایش جمعیت شهرنشین و گسترش سریع شهرها اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ به طوری که نه تنها سیاست‌های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده قر ...

مهاجرت پدیده ای است که همواره در میان انسانها وجود داشته است. امروزه مهاجرتهای داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بشدت جریان دارد و در سالهای اخیر مهاجرتهای داخلی و از جمله مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله مباحثی بوده که توجه کارشناسان مختلف را به خود جلب کرده است. این امر در کشورهای جهان سوم بیش تر به چشم می خورد؛ و نگاهی به ویژگی های اساسی کشورهای جهان سوم نقش مهاجرتهای داخلی را در تشدید نابسامانی های اقتصادی ـ اجتماعی در این کشورها آشکار می کند. هدف اصلی این تحقیق سن ...

بعد از انقلاب صنعتي و اختراع و بهبود وسائط نقليه سريع السير و هم‌چنين کوتاه شدن زمان مسافرت و افزايش نسبي درآمد ناشي از رشد اقتصادي، تحولات شگرفي در زمينه گردشگري ايجاد شد، به گونه‌اي که امروزه، اين صنعت بعد از نفت و خودرو سازي در رده‌ي سوم قرار مي‌گيرد. در اهميت آثار اين صنعت بايد گفت، اين صنعت علاوه بر بهبود توليد ناخالص داخلي باعث بهبود فرهنگ، آموزش، امنيت و بهداشت آن ناحيه مي‌گردد. در اين راستا ما با کمي کردن آثار اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي گردشگري در غالب اثر بر شاخص توسع ...