عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان هستند، در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه بوده اند. ماتریس نرخ احتمال انتقال به صورت آماری رفتار پرش سیستم از یک مود به مود دیگر را مشخص می کند و دسترسی کامل به این ماتریس کنترل سیستم را به مقدار زیادی ساده می کند. در حالی که در بیشتر کاربردهای عملی احتمال بدست آوردن کامل احتمال های انتقال مورد بحث می باشد. در این تحقیق، پس از معرفی سیستم های پرش مارکوف و مبانی ریاضی لازم، کنترل مود ...

سیستم‌های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان می‌باشند، در مطالعات اخیر حوزه نظریه سیستم‌ها بسیار مورد توجه بوده‌اند. در این رساله، نوع دارای تأخیر سیستم‌های پرش مارکوف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و روش‌ها و راهکارهایی برای تحقق اهداف پایداری تصادفی و پایدارسازی، تخمین و حذف اغتشاش در مورد آن‌ها ارائه گردیده است. سیستم‌های پرش مارکوف تأخیردار خود دارای اقسام متنوعی است. سیستم‌های با تأخیر وابسته به مود، به عنوان طبقه مهمی از این ...