عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان بین فعالیت سیستم مغزی - رفتاری و رضایتمندی زناشویی انجام گرفت. بدین منظور، تعداد 200 فرد متاهل (106 زن، 94مرد) که سنوات تاهل آنها 3-12 سال و فاقد هر گونه بیماری می باشند، به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرونده های پزشک خانواده دو درمانگاه صنایع پتروشیمی شهرستان ماهشهر انتخاب شدند. مقیاس گری-ویلسون، مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران(فرم کوتاه) و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اینریچ (فرم کوتاه) ابزارهای پژوهش ح ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تئوری ذهن و سیستم‌های مغزی/ رفتاری در کودکان ADHD غیر بالینی و عادی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای بود که در راستای هدف پژوهشی تعداد 50 دانش آموز مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی غیر بالینی و 50 دانش آموز عادی به شیوه هدفمند و با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از تکلیف داستان‌های تصویری تئوری ذهن، مقیاس BIS- BAS کارور و وایت (1994) ویژه کودکان، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان(CSI-4) استفاده شد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم های مغزی- رفتاری و انواع سبک های دلبستگی با عشق رفاقتی و عشق پرشور بود. نمونه ای شامل 330 دانشجو (180 دختر و 150 پسر) از دانشگاه ارومیه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه های سیستم های مغزی رفتاری (BAS-BIS)، پرسشنامه سبک دلبستگی هازان شیور و پرسشنامه مقیاس عشق استرنبرگ پاسخ دادند. ...