عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلیه سازمانها و واحدهای تولیدی به نحوی از کنترل‌های مالی برای ارزیابی فعالیتهای خود استفاده می‌کنند و هزینه‌های کیفیت (شامل هزینه‌های مرتبط با تولید، شناسایی و یا تعمیر محصولات فاقد انطباق) به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل مالی در خدمت مدیریت سازمانها و واحدها قرار می‌گیرد. مطالب این پایان‌نامه نیز گامی در جهت تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت و همچنین بررسی موارد زیر می‌باشد، الف - بررسی حالت زودگذر صف‌های مارکوفی ب - تعیین بهترین خطمشی بازرسی با توجه به هزینه‌های مربوطه پ - انتخ ...
نمایه ها:
تولید |