عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم زمین به عنوان یک جزء از سیستم توزیع، می‌تواند پارامتر‌های کیفیت توان را هم در شرایط عادی و هم در شرایط گذرا تحت تاًثیر قرار دهد. هدف اصلی از زمین کردن سیستم قدرت، ایجاد ایمنی در برابر خطر شوک الکتریکی است و طراحی سیستم زمین بگونه‌ای است که عملکردهای ایمنی لازم را فراهم نماید. همچنین سیستم زمین می‌تواند عملکردهای دیگری را داشته باشد، اما در هر حالت عملکرد ایمنی نباید به خطر بیافتد. در این پژوهش، ارتباط بین سیستم زمین و پارامترهای کیفیت توان، در سیستم فشار ضعیف و متوسط ...

سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند؛حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV و مبنا بودن برای ولتاژ صفر را پدیده های گذرا مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است. در روشهای عملی فعلی با استفاده از روشهای مرسوم مقدار امپدانس DC زمین که همان مقدار اهمی است اندازه گیریو ثبت می شود در حالی که جریان صاعقه با توجه به نوع شکل موج آن شامل فرکانسهای مختل ...
نمایه ها:

سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است. اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می کنند تا از یک مقدار استاندارد مشخص در هر س ...
نمایه ها:

دراین مقاله آنالیز سیستم های زمین بویژه زمینهای شبکه توزیع برق انجام شده است با استفاده از این آنالیز شبکه زمین مناسب برای مناطق مختلف جغرافیایی با توجه به مقاومت مخصوص خاک آن ارایه گردیده است شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای Matlab Delphi EMTPوGIM برای خاکهای مختلف انجام گرفته است اندازه گیری های گسترده ای درسطح استان کرمانشاه صورت گرفته و مقاومت مخصوص خاکهای مختلف با استفاده ازمیگر اندازه گیری شده است درپایان سیستم های زمین مناسب برای مناطق مختلف باتوجه به مقاومت مخ ...

یکی از مباحث مهم در ارتباط با تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی، زمین کرن تجهیزات الکتریکی (و حتی غیر الکتریکی فلزی) است. حفاظت در برابر شوک‌های الکتریکی ، اضافه ولتاژهای پرخطر و تثبیت ولتاژ نقطه صفر خنثی مدارهای الکتریکی مهم‌ترین اهداف زمین‌کردن تجهیزات الکتریکی است. تاکنون در این زمینه استانداردها، آیین نامه‌ها و سیستم‌های پیشنهادی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پروژه سعی بر آن بوده که این استانداردها و روش‌های تعریف‌شده در آن مطالعه شود و با شبیه‌سازی ب ...