عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست انقباضی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات اعتباری، بوروکراسی اداری عدم کفاف سهمیه ارزی در نظر گرفته شده، عدم کارایی بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی موجب بوجود آمدن مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی گردیده است . در این جزوه اقدام به بررسی اثرات این‌گونه مشکلات بر هزینه‌های تولید و یا کاهش مقدار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای تولیدی پرداخته شده است . ...

توسعه صادرات پایدار که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها یاد م یشود همواره از دغدغ ههای مهم سیاستگذاران حوزه تولید، تجارت، صادرات و به طور کلی بازرگانی و اقتصاد یک مملکت بهشمار م یرود. از طرفی توسعه صادرات پایدار نیازمند ایجاد یا بهبود ساختار نهادهای حمایتی حوزه صادرات نظیر بهبود زیرساخت های حمل و نقل، حذف مقررات دست و پاگیر، بهبود خدمات بانکی و به طور کلیتسهیل فرآین د صادرات می باشد. در این میان نظام بانکی از جایگاه ویژ های در امر پشتیبانی برخوردار بوده تا جایی که از آ ...

سیستم بانکی هرکشوریکی ازمهمترین بخشهای اثرگذار درتوسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در این زمینه ایفا م یکند. یکی از دغدغ ههای مهم و کلیدی این بخش در ارائه تسهیلات اعتباری،برازش و اندازه گیری ریسک اعتباری یا به عبارتی تعیین رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات است. گام اول درفرایند بررسی اعتبار مشتریان شناسایی عوامل اصلی اثرگذار برریسک اعتباری می باشد براساس یافته های پژوهشی بانک ها و موسسات مالی، اعتباری برای تعیین رتبه اعتباری شاخ صهای متعددی را مورد بررسی قرارم یدهند. پژوهش ...

توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. براین اساس در این مقاله، نقش خدمات نوینبانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به حجم 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرات نمونه ...

یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و به تبع آن، بی ثباتی های احتمالی در آینده است. بنابراین تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آن ها به صورت بالقوه و بالفعل، شرایط مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پ ...

در اقتصاد مبتنی بر بازار، شبکه بانکی و نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی ایفا می کند. این نقش در نظارت بر جریانهای پولی، هدایت نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی و نهایتا رسیدن به اهداف رشد و توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. بانک صادرات استان یزد نیز بعنوان زیر مجموعه ای از بزرگترین بانکی درون مرزی و برون مرزی کشور همواره کوشیده است که در جهت اهداف و برنامه های رشد و توسعه دولت خدمتگزار گام بردارد. به این جهت تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی از نظر انطباق ی ...

پژوهش کنونی در پی تعیین تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایت و وفاداری مشتذیان بانک مسکن می باشد و سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که مشتریان چه دیدگاهی به بانکداری الکترونیک دارند و آیا بانکداری الکترونیک می تواند بر رضایت وفاداری مشتریان سیستم بانکی تاثیر گذار باشد؟لذا بر این اساس هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک مسکن است.و هم چنین اهداف اختصاصی تحقیق حاضر تعیین تاثیر هریک از ابعاد بانکداری الک ...

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. یکی از عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک، درآمد فراوان حاصل از صادرات نفت است. درآمدهای نفتی از طریق سازو کارهای مختلفی بر توسعه مالی اثر می‌گذارد. این ساز و کارها شامل بیماری هلندی، کاهش اتکاء به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی، بی‌ثباتی اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری فیزیکی، افزایش درآمد افراد ...

چکیده تسهیلات بانکی به عنوان مکمل سـرمایه تولیدکننـده مـی‌توانـد نقـش مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید در کشورها داشته باشـد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات اعتباری برای صنایع در شعب بانک توسعه تعاون ایران با رویکردی جدید و کارا پرداخته شد. الگوریتم مورد استفاده شامل گام‌های بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع با استفاده از روش‌های آماری، تعیین چالش‌های اساسی سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون از منظر صنایع، شناسایی چالش‌های اساسی سیستم پردا ...