عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی خواص کمی و کیفی محصول دو رقم سیب تجارتی رد و گلدن دلیشز روی پایه های رویشی و آشنایی باغداران منطقه سمیرم با خصوصیات این پایه ها در این طرح 4 پایه رویشی مالینگ و مالینگ مرتون بنامهای ‏‎MM111,MM106,M26,M9‎‏ همراه با پایه بذری سیب (محلی) بعنوان شاهد در دو منطقه از شهرستانهای سمیرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول مدت اجرای طرح ضمن انجام مراقبتهای لازم (آبیاری، کوددهی، سم پاشی و شخم باغی) درختان سیب روی پایه های ‏‎M26,M9‎‏ به فرم کوردن چند طبقه دو طرفه و روی پایه های ...

صدمه‌ی کوفتگی علت اصلی کاهش کیفیت میوه می‌باشد. به منظور کاهش این صدمه، داشتن دانش در مورد اثر خصوصیات میوه بر روی حساسیت کوفتگی لازم می‌باشد. کوفتگی‌ها بر اثر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی وقتی تنش وارده به میوه از تنش گسیختگی بافت آن فراتر شود، رخ می‌دهند. مدلهای آماری تخمین میزان کوفتگی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای محاسبه‌ی حجم کوفتگی سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز نسبت به خصوصیات میوه ایجاد شده-اند. این مدلها می‌توانند نتایج مفیدی در مورد اثر خصوصیات میوه بر روی ...

این طرح جهت استفاده از هورمونهای تنک کننده میوه برروی یک رقم سیب گلدن دلیشز روش چهارپایه که عبارتنداز Seedling , MM106-EM26-EM9 تنظیم شده است .باتوجه به وضعیت کاشت درختان درباغ ناچارا این طرح به صورت 4 آزمایش مجزا ازیکدیگر وبرای هرکدام ازپایه ها براساس یک طرح آماری فاکتوریل(5x2) به اجرا درمیاید.بنابراین در این طرح دارای 10 تیمار میباشیم که شامل دوفاکتور یکی فاکتور اصلی نوع هورمون شامل (آمیدین ،کارباریل،اترل NAA وشاهد آب مقطر)و دیگری فاکتور فرعی که سطوح کاربرد غلظت های مختلف ا ...

به منظور دستیابی به نیاز غذائی رقم سیب گلدن دلیشز به عنصر(Zn) و رقم شاه میوه گلابی به عنصر(B) و بررسی اثرهای آن بر روی خواص کمی و کیفی محصول، آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی از فروردین 1371 به مدت 3 سال با احتساب B , Zn در غلظتهای مختلف در سه تکرار و چهار تیمار و هر کرت شامل سه درخت انجام گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش سطوح مختلف کودی Zn به صورت استفاده از محلول شد، ولی این افزایش در بین تیمارهای مختلف در سطح معنی‌داری نبود و همچنان زردی رنگ ، برگ ، کو ...

بمنظور بررسی خواص کمی و کیفی محصول دو رقم سیب تجارتی رد و گلدن دلیشز روی پایه های رویشی و آشنایی باغداران منطقه سمیرم با خصوصیات این پایه ها در این طرح 4 پایه رویشی مالینگ و مالینگ مرتون بنامهای MM111,MM106,M26,M9 همراه با پایه بذری سیب (محلی) بعنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند در طول مدت اجرای طرح ضمن انجام مراقبتهای لازم (آبیاری، کوددهی، سمپاشی، شخم باغ) درختان سیب روی پایه های M26,M9 به فرم کوردون چند طبقه دو طرفه و روی پایه های MM111...

به منظور بررسی فرایند تشکیل جوانه های بارده، زمان شروع گل انگیزی، تمایز و تکمیل مورفولوژیکی گل آذین سیب رقم گلدن دلیشز (Golden Delicious)، نحوه اندام زایی در جوانه های این رقم سیب در شرایط اقلیمی ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان تبریز مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از اوایل تابستان 1372 تا اردیبهشت 1373 از جوانه های موجود بر روی اسپورها (Spur) به فاصله هر 10 روز یک بار نمونه برداری انجام شد. هر بار تعداد 60-50 عدد جوانه برداشت شده و پس از حذف فلس ها و برگ های اولیه این جوان ...

بمنظور تعیین مناسبترین فرم تربیت درختان سیب رقم گلدن دلیشز روی پایه های مختلف پاکوتاه جهت افزایش میزان محصول تولیدی اثرات 5 فرم مختلف هرس در یک طرح اسپلیت پلات مطالعه شد که عامل اصلی شامل 4 نوع پایه پاکوتاه MM106, M26, B9, M9 و کرت فرعی شامل 5 فرم دوکی آزاد، دوکی باریک، پالمت، Solen ، شلجمی در 3 تکرار قرار گردید تا در سالهای آتی به محلهای اجرای طرح و زمینهای اصلی منتقل شوند. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیب | 
بر | 
مس | 
منگنز |