عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی این بررسی ،مزارع سیب زمینی درنقاط دیگری از دماوند مورد بازدید قرارگرفته و وضعیت پوشش علفهای هرز درآنها تعیین خواهد گردید.دراین برنامه ،و بدنبال آزمایش های قبلی ،آزمایش‌های تکمیلی روی مقادیر و زمانهای مصرف علفکشهای انتخابی مزارع سیب زمینی بعمل خواهدآمد.همچنین بررسی هائی روی نقش‌ارقام سیب زمینی درکنترل‌علفهای هرز و نیز حساسیت آنها نسبت به علفکشهای متداول بعمل خواهدآمد. ...

با توجه به بالا بودن تولید سیب زمینی و عدم مصرف ساقه و برگ آن در تغذیه دام و چون ساقه و برگ سیب زمینی که در منطقه حدوداً 20000 تن می باشد مورد استفاده قرار نمی گیرد. لذا در نظر است آزمایشاتی انجام داد تا بتوان به طریقی برگ و ساقه سیب زمینی در تغذیه دام بکار برد این طرح شامل چهار تیمار و هر تیمار شامل 8 راس بره نر اخته شده می باشد. تیمارها به ترتیب شامل 1- برگ وساقه خشک سیب زمینی 2- برگ و ساقه تازه سیلو شده 3- برگ و ساقه تازه سیلو شده با 10% ملاس 4- یونجه بعنوان شاهد. از کلیه ...
نمایه ها:
برگ | 
ساقه | 
دام | 
تغذیه | 

کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین ...

کشت سیب زمینی تاقبل‌ازشروع این بررسی فقط در نواحی محدودی ازشمال منطقه خوزستان (بصورت زراعت زمستانه - بهاری ) متداول بوده وهم اکنون نیزمعمول می باشد،امامیزان محصول درهکتار تاکنون بندرت ازحدود8 تن درهکتار تجاوزکرده است ،ازآزمایشها و بررسیهای مربوط به این طرح درطی مدت 4 سال، نتایج بسیارجالب توجه وتاییدکننده ای بدست آمده است ،براساس نتایج حاصل ازاین بررسی منطقه خوزستان نه تنها خارج ازمیدان بردباری گیاه زراعی سیب زمینی قرارنداردبلکه برعکس دوره میانه رشد مفیدوگیاه مزبور دراین منطقه ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

این طرح به منظور بررسی اثرات از بین بردن اندامهای هوائی بوته سیب زمینی بر روی عملکرد کمی و کیفی غده بذری حاصله از نتایج تحقیقات در کنار روش متداول محل که عملیات از بین بردن اندامهای هوائی بوته سیب زمینی معمول نمی‌باشد اجراشد. طرح در سطح 1000 مترمربع با از بین بردن اندامهای هوائی بوته سیب زمینی سه هفته قبل از برداشت با استفاده از ماده شیمیایی Reglone به صورت محلولپاشی انجام گردید. سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی عملیات طرح اعمال گردید این طرح در 4 دهستان جمعا در سطح 8000 ...

بررسی بهترین ابعاد نیش سیب‌زمینی جهت کاربرد به عنوان بذر و تاثیر آن برای عکس‌العمل نسبت به ویروس : در این آزمایش علاوه بر بررسی و مقایسه بین ابعاد مختلف نیش سیب‌زمینی (جهت کاشت بجای غده بذری) مقایسه‌ای نیز بین روش کشت مذکور با روش سنتی صورت می‌گیرد همچنین با توجه به اهمیت بیماریهای ویروس در مورد این گیاه زراعی در راستای امکان تاثیر استفاده از این روش روی کاهش بیماریهای ویروسی سیب‌زمینی نیز بررسی انجام می‌شود. بعلاوه از نتایج مربوط به مقایسه ابعاد نیش ، می‌توان ...
نمایه ها:
ویروس | 
نیش | 
بذر | 

در این بررسی تعداد 20 رقم سیب‌زمینی زودرس و نیمه زودرس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد مقایسه قرار میگیرند. ره کرت آزمایشی شامل 2 خط 6 متری میباشد ارقام شامل آژاکس ، کنکورد، کاسموس ، بنمیلا، اگریا، کوزیما، سانته، هیریام، رومینا، ایلونا، ولوکس ، سرنار-کنکورد، کاسموس ، بنیلا، اگریا، کوزیما، مورن، دیتا، استیماء و دراگا می باشند. فاصله بوته‌ها روی خطوط 25 سانتی‌مرت فاصله ردیف‌ها 75 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در طول دوره رشد علاوه بر انجام مراقبت‌های زمان داشت ، یا ...

‏های امیدبخش زودرس و میان‏رس سیب زمینی به بیماری لکه موجی در شرایط گلخانه و مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و صفات درصد آلودگی و شدت بیماری در مراحل مختلف رشد ارقام و لاین‏های سیب زمینی تعیین گردیدند. بررسی‌های آماری بر اساس آزمون چند دامنه‌ی دانکن (DMRT) و با استفاده از نرم افزارهای SASو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌های حاصله بر حسب شدت بیماری به پنج گروه متمایز مقاوم، نسبتاٌ مقاوم، متحمل، نسبتاٌ حساس و حساس بیماری لکه ...

این پایان نامه بمنظور ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای محصولات گندم، سیب زمینی، ذرت، گوجه فرنگی، لوبیا، یونجه و کلزا انجام گردید. مطالعات خاک شناسی منطقه در قالب 2 طرح تفصیلی انجام شده است ولی بدلیل تسطیح اراضی و اضافه شدن خاک روی منطقه مجددا انجام گرفت. 7 پروفیل از 27 پروفیل در سطح فامیل انتخاب و بررسی شد. روش های استوری و ریشه دوم در تعیین کلاس تناسب اراضی منطقه انتخاب و استفاده شده است. در این چندسال بعد از مطالعه منطقه، خاکریزی و تسطیح در قسمتهایی از ...