عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 382

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فعالیت های تحقیقاتی پیش‌بینی شده دراین طرح به قرار زیر می باشد: الف - ادامه و تکمیل بررسی های انجام شده در زمینه بیولوژی مینوز لکه گرد برگ سیب در مناطق گرگان و گنبد. ب - جمع‌آوری و شناخت دشمنان طبیعی آفت مزبور در مناطق فوق ج- بررسی و شناخت مهمترین عوامل موثر در افزایش یا کاهش جمعیت آفت در مناطق مذکور د- برآورد درجه تاثیر هریک از مهمترین عوامل موثر در افزایش یا کاهش جمعیت آفت در مناطق اجرای طرح . ه - بررسی و تعیین علل طغیان مینوز لکه گرد برگ سیب درمناطق گرگان و گنبد. و - بررسی ...

در این پژوهش ابتدا با استفاده از سیب زرد (گلدن دلیشز) نسبت به تولید سس سیب با هفده فرمولاسیون مختلف اقدام شد. در مرحله بعد شش فرمولاسیون از سسهای مذکور انتخاب شده و توسط آزمون کنندگان با تجربه به عنوان یک چاشنی غذایی مورد ارزیابی حسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون رتبه بندی فرمولاسیون برتر از نظر چشایی مشخص گردید. در قسمتی دیگر از ارزیابی حسی، سس سیب برگزیده شده توسط مصرف کنندگان عادی در چند سالن غذاخوری عمومی مورد آزمون قرار گرفت که اکثریت آنها سس مذکور را از نظر عطر و طعم ...

این تحقیق به منظور شناسایی دشمنان طبیعی مهم شته‌های درختان میوه‌دانه‌دار و روشن شدن برخی اثرات متقابل بین دشمنان طبیعی مهم و شته سبز سیب Aphis pomi Degeer در سالهای 1374-1376 در شهرستان بجنورد انجام شد. چهار گونه شته A. pomi Degeer, Ovatus insitus Walker,D.pyri B.d. f., Dysaphis plantaginea Pass روی درختان سیب ، گلابی و به شناسایی گردیدند. دشمنان طبیعی متعددی در کلنی شته‌ها فعال هستند، بطوریکه در این بررسی 37 گونه از شکارگرها و پارازیتوئیدها از کلنی شته‌های فوق شناسایی شده‌ان ...

راه اندازها نقش اساسی در رونویسی و بیان ژنها دارند. تا زمانیکه راه انداز ژن توسط RNA پلیمراز مورد شناسایی قرار نگیرد، رونویسی و در نتیجه بیان ژن به وقوع نمی پیوندد. بعضی از ژنها دارای بیان اختصاصی در اندام، بافت و یا شرایط محیطی متفاوت هستند، کلید این بیان اختصاصی در دست راه اندازهای اختصاصی قرار دارد که در اندام، بافت و یا شرایط محیطی خاص فعال می‌گردند. همین امر ضرورت شناسایی و جداسازی راه اندازهای اختصاصی را نشان می‌دهد. این تحقیق بدليل اهميت درخت سيب در تيره رزاسه به عنوان ...

دربین کمبودهای عناصر کم مصرف کمبود بر پس‌ازآهن و روی بزرگترین خسارت را وارد می سازد،گیاهانی که در ایران به کمبود بر دچار میشوند.گیاهانی هستند که نیاز فراوانی به بردارند و دربین آنها چغندرقند - کلم - کرفس - درختان سیب - گلابی و مرکبات بیشتر آلوده میشوند پراکندگی جغرافیائی کمبود بر در ایران مشخص نیست ولی این کمبود رادرتمام مناطقی که چغندرقند ودرخت سیب کاشته شده است .مشاهده کرده اند، بنابراین ،بنظرمی رسد که اصولا خاکهای ایران ازلحاظ عرضه بر ضعیف هستند (سالاردینی ) 1358 مطالعات ا ...

باتوجه به اینکه اکثر علائم و نشانه‌های بیماریهای فیزیولوژیک انباری در اواسط فصل و یا قبل از برداشت میوه و یا بعد از برداشت و انبارکردن بخوبی مشخص می‌گردد.تاپایان سال جاری توانستیم چند نوع بیماری مهم فیزیولوژیک منطقه را شناسائی که بترتیب عبارتند از : بیماری لهیدگی میوه سیب ...

بررسی بیواکولوژی کرم سیب L.Pomonella درمناطق مختلفاستان آذربایجانشرقی که یکی از آفات مهم وکلیدی درختان سیب بشمارمیرود،نشان دادکه اگرنوسان تراکم جمعیت آفت درطول سال مطالعه ومواقع‌انبوهی آن مشخص گردد،میتوان تاحداقل دفعات شمپاشی بطورقاطع باآن مبارزه کرد.نتایج مفیدوارزنده حاصل‌ازاین بررسی ایجاب میکندکه اولا"این مطالعات درمناطقی که درآنهاهنوززندگی کرم سیب مطالعه نشده دنبال گردد،ثانیا"درجوارآن سایرآفات کلیدی هم موردتحقیق قراربگیرند،تادرنهایت به یک مرحله ازمبارزه باآفات که درآن ضمن ...

خشکیدگی ومرگ ومیردرختهای سیب ،دراستان اصفهان ،بطوراعم ودرشهرستان سمیرم بطوراخص ازسالهای پیش وجودداشته ومطالعات پراکنده ای درمورداینها بعمل آمده وبعضی از بیماریهای آنهانیزمشخص وبررسی شده است لیکن نوعی خشکیدگی درباغهای سیب سمیرم بروزکرده ودرسالهای اخیرموجبات خسارت هنگفتی شده است باتوجه به سطح زیرکشت وسیع شهرستان سمیرم 3/5-4( میلیون اصله درخت سیب ) ونیزاینکه سیب درختی محصول عمده منطقه میباشدضرورت دارد که بررسی جامعی درموردعلل خشکیدگی درختهای سیب وراههای کنترل آن بعمل آید.دراین ب ...

اسانسها ترکیبات روغنی فراری هستند که طعم‌زا می‌باشند. این اجسام را می‌توان با روشهای آزمایشگاهی از قسمتهای مختلف گیاه جدا کرد. تهیه اسانس سیب در صنایع غذایی ، داروئی ، عطرسازی مورد استفاده دارد و همچنین خشک نمودن سیب در دمای مناسب و آسیاب نمودن آن پودر سیب بدست می‌آید. پودر سیب را می‌توان بعنوان مواد افزودنی در صنایع غذایی جهت بالا بردن کیفیت غذا و خوش طعم کننده در غذای کودک ، انواع کیک و شیرینی و نان بکار برد. ...
نمایه ها:
سیب |