عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار, در میزان آب مصرفی و هزینه های تولید صرفه جوئی شده و میزان تولید محصول مورد نظر و سطح بهره وری آب با سطح معنی داری یک درصد، بهبود و افزایش یافته است. همچنین رضایت کشاورزان از خدمات اداری و بانکی، آموزش و توجیه کشاورزان نسبت به فواید و مزایای طرح و تامین به موقع اعتبارات اجرائی با سطح معنی داری یک درصد، از جمله عوامل تاثیر گذار مهم در پذیرش آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان و موثر بر توسعه آن به شما ...

رضا شاه پس از تثبیت قدرت خود نوین سازی در عرصه های اقتصادی را آغاز نمود و در زمینه ی کشاورزی که یکی از عرصه های مهم اقتصادی بود و بخش مهمی از عایدات دولت را تشکیل می داد نیز دست به تصویب قوانینی زد و سیاست های اصلاحی در این زمینه صورت داد که هدف از آنها بهبود اوضاع کشاورزی بود. اگرچه رضا شاه به عرصه های دیگر اقتصاد همچون صنایع و راه داری و...توجه بیشتری معطوف نمود و آنچنان که باید عرصه ی کشاورزی مورد توجه قرار نداد. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از مجموعه قوا ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

این مقاله در پی یافتن ارتباط علمی و پویای میان عوامل بیرونی و عوامل درونی است . به ویژه روابط محلی میان تولید داخلی گندم، واردات گندم و قیمتهای مختلف نفت در ایران از سال 1964 تا 1991 مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی رابطه یک سویه "علیت گرانجر" از قیمت نفت به واردات گندم وجود دارد. این امر دال بر آن است که وضعیت "گذشته و فعلی" قیمتهای نفت و تولید داخلی گندم می‌تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود پیشبینی در مورد واردات گندم، به دست دهد. اما آگاهی ...

این مقاله با به کارگیری اطلاعات سالانه بین سالهای 1985-1969 برای گندم و برنج (دو محصول عمده غذایی) و قهوه (محصول عمده صادراتی) در چند کشور در حال توسعه به طور نمونه، به سئوالهای زیر پاسخ می‌دهد. .1 در کشورهای در حال توسعه تاثیر سیاستهای کشاورزی و سیاستهای اقتصاد کلان به سطح متوسط قیمتهای تولیدکننده چگونه است ؟ .2 چگونه می‌توان بی‌ثباتی قیمت تولیدکننده را از طریق این سیاستها اصلاح کرد؟ و چگونه الگوی "تثبیت قیمت " در این کشورها به الگوی "حمایت قیمت " مربوط می‌شود؟ .3 کدام محصول ...
 
چکیده ندارد.